Quản lý danh mục

Tài liệu hướng dẫn phần mềm thống kê y tế theo Thông tư 37

09/12/2020

Thực hiện Công văn số 867/CNTT-DLYT ngày 07/12/2020 của Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế về việc triển khai phần mềm thống kê y tế. Để có cơ sở tổng hợp báo cáo Vụ Kế hoạch – Tài Bộ Y tế về thống kê ngành y tế toàn tỉnh, Sở Y tế hướng dẫn các đơn vị triển khai Phần mềm thống kê y tế theo Thông tư 37/2019/TT-BYT theo các nội dung sau:

1. Các đơn vị thực hiện nhập dữ liệu thống kê báo cáo y tế theo Thông tư 37/2019/TT-BYT vào phần mềm tại đường dẫn http://baocao.tkyt.vn (vẫn sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu của phần mềm thông kê y tế theo Thông  tư 27/2014/TT-BYT).

2. Trung tâm y tế các huyện, thành phố hướng dẫn các Trạm y tế xã, phường,thị trấn nhập liệu báo cáo thống kê y tế điện tử bằng phần mềm Thống kê y tế theo Thông tư số 37/2019/TT-BYT.

3. Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo thống kê trên phần mềm theo Thông tư số 37/2019/TT-BYT từ tháng 01/2021.

Tài liệu và video hướng dẫn đơn vị tải và xem theo link dưới đây:

https://www.youtube.com/channel/UCCRNUPpOdAnISlpaUQF6ZVQ

Các tin đã đưa ngày: