Quản lý danh mục

Đại hội Đảng bộ Sở Y tế lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020

23/04/2015

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở y tế phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cấp trên và Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tới toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành. Hàng năm, Đảng bộ đều đăng ký và phấn đấu đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Kết quả từ năm 2010 – 2013, 100% các chi bộ đều đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Trong nhiệm kỳ qua, đảng bộ đã xem xét và đề nghị cấp trên kết nạp 62 quần chúng ưu tú vào Đảng. Hệ thống tổ chức mạng lưới y tế được củng cố, kiện toàn và phát triển từ tuyến tỉnh đến huyện và tuyến xã. Công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực y tế được chú trọng, đội ngũ cán bộ y tế từng bước được trưởng thành cả về số lượng và chất lượng. Lĩnh vực khám chữa bệnh không ngừng được củng cố và phát triển. Các chỉ tiêu kế hoạch về chuyên môn, chỉ tiêu thiên niên kỷ về y tế cơ bản được hoàn thành.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Sở Y tế đề ra một số nhiệm vụ trọng tậm như: tiếp tục lãnh đạo, thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, hiệu quả quản lý của ngành và các đơn vị trong ngành. Xây dựng 100% các trạm y tế xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 - 2020. Phát triển các kĩ thuật khám chữa bệnh ở cả 3 tuyến. Trong nhiệm kỳ mới kết nạp 40 -50 đảng viên mới.

Phát biểu tại đại hội đồng chí Vũ Hồng Phương đề nghị Đảng bộ Sở Y tế cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: quán triệt đầy đủ, sâu sắc các chủ trương, đường lối, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ. Thường xuyên quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ, đảng viên, công chức, xây dựng đội ngũ cấp ủy đủ năng lực lãnh đạo, có tinh thần trách nhiệm và uy tín với quần chúng. Thu hút, trọng dụng đội ngũ y, bác sĩ giỏi. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đẩy mạnh cải cách hành chính và thủ tục hành chính. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XI với việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị, Chỉ thị 11 của ban thường vụ Tỉnh ủy nhằm đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống.

Với tinh thần Đại hội của trí tuệ, đoàn kết, đổi mới và phát triển, Đại hội đã bầu ra 15 đồng chí vào Ban chấp hành khóa mới nhiệm kỳ 2015 - 2020 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

 

   Nguyễn Toàn - Đài PT-TH vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: