Quản lý danh mục

Tăng cường công tác phối hợp giữa ngành Y tế và Công an tỉnh

29/07/2014

Tạo môi trường làm việc ổn định cho ngành Y tế hoạt động nhằm phục vụ tốt hơn nhiệm vụ phòng, khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân, đồng thời, tăng cường năng lực, kỹ thuật cho cán bộ làm công tác y tế của lực lượng công an là những nội dung chính trong Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và Sở Y tế được tổ chức và chiều 16/5/2014.

Quy chế phối hợp gồm 3 chương, 14 điều quy định nguyên tắc, nội dung, phạm vi và trách nhiệm phối hợp ở các cấp của hai đơn vị trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong lĩnh vực Y tế trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tập trung vào việc xây dựng chính sách, pháp luật trong lĩnh vực Y tế; trao đổi thông tin, phổ biến giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ y tế; Thanh, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về y tế; đảm bảo an ninh, an toàn, chăm sóc sức khỏe cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đồng thời, huy động tiềm lực y tế phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự và phối hợp giúp đỡ đào tạo cán bộ và hỗ trợ kỹ thuật cho công an tỉnh…

Vinh Quang

Các tin đã đưa ngày: