Xây dựng chỉ tiêu, cơ cấu chức danh viên chức ngành Y tế tuyển dụng năm 2017

21/11/2016

Nhằm đảm bảo nhân lực cho các đơn vị y tế thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật, Sở Y tế triển khai công tác tuyển dụng viên chức năm 2017 và hướng dẫn các đơn vị xây dựng chỉ tiêu, cơ cấu chức danh tuyển dụng như sau:

1. Xây dựng chỉ tiêu tuyển viên chức năm 2017 của đơn vị căn cứ chỉ tiêu biên chế Sở Y tế giao giai đoạn 2016-2018. Trung tâm Y tế các huyện, thành, thị xây dựng cơ cấu tuyển dụng viên chức cho Trung tâm và các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn. Yêu cầu xây dựng cơ cấu tuyển bác sĩ cho các Trạm Y tế chưa có bác sĩ hoặc có bác sĩ làm việc nhưng sắp đến tuổi nghỉ hưu.

2. Tỷ lệ cơ cấu bộ phận, chức danh chuyên môn cần tuyển căn cứ Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05/6/2007 của Bộ Y tế, Bộ Nội và các Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức y tế. Trong đó, ưu tiên dành chỉ tiêu để tuyển dụng viên chức có trình độ đại học chính quy các ngành y, dược, kỹ thuật viên trình độ cao đẳng chính quy trở lên. Các đơn vị: BVĐK tỉnh, BVĐK khu vực Phúc Yên, BV Sản - Nhi, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, chỉ tuyển bác sĩ hệ đào tạo 6 năm, dược sĩ hệ đào tạo 5 năm.

3. Đối với các chỉ tiêu đăng ký tuyển ngành không phải chuyên môn y dược, yêu cầu đơn vị rà soát cụ thể từng vị trí việc làm, những vị trí thật cần thiết mới xây dựng chỉ tiêu tuyển dụng.

4. Trong thời gian chờ UBND tỉnh công nhận kết quả thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp năm 2016, yêu cầu các đơn vị tổng hợp chức danh viên chức y tế hạng III bao gồm cả các viên chức vừa dự thi thăng hạng từ hạng IV lên hạng III đã có kết quả điểm trúng tuyển.

5. Các đơn vị tổng hợp, gửi chỉ tiêu, cơ cấu tuyển dụng về phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế trước ngày 05/12/2016. Sau ngày này, đơn vị nào không gửi nhu cầu tuyển dụng thì coi như không có nhu cầu và Thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Sở Y tế về sự thiếu biên chế tại đơn vị đó.

(Có mẫu Biểu tổng hợp chỉ tiêu, cơ cấu tuyển dụng; Bảng mô tả vị trí việc làm kèm theo).

Các tin đã đưa ngày: