Danhsachcauhoi: Gioi thieu misa amis

* Title:
HDNguoiHoi:
HDCauHoiChuY:
HDCoQuan:
HDDanhMuc:
HDCoQuanTiepNhan:
HDDiaChi:
HDDienThoai:
HDEmail:
HDHienThi:
HDNgayHoi:
e.g. MMddyyyy

HDNoiDung: Nền tảng điều hành và quản trị doanh nghiệp toàn diện MISA AMIS. Nền tảng điều hành và quản trị doanh nghiệp toàn diện MISA AMIS. Thực hiện các nghiệp vụ như: Kế toán, Bán hàng,  Điều hành, Nhân sự...

 

Website:https://amis.misa.vn

 

CRM là gì? 

 

Phần mềm crm là gì? https://amis.misa.vn/9691/phan-mem-crm-tot-nhat-cho-doanh-nghiep

 

Đăng ký tư vấn dùng thử CRM amis tại đường link: https://amis.misa.vn/phan-mem-crm-amis


Go back to list
Home(Hỏi đáp)