Chi tiết câu hỏi » Hành chính

Hỏi thủ tục

em xin hỏi về thủ tục đăng ký *trung tâm tư vấn chăm sóc sức khỏe ban đầu*

Gửi bởi nguyễn văn ngọc Ngày 18/10/2016

Danh sách câu trả lời cho câu hỏi

Thủ tục đăng ký "trung tâm tư vấn chăm sóc sức khỏe ban đầu"

Căn cứ Luật khám, chữa bệnh ngày 23/11/2009; Nghị định số 87/2011/NĐ-Cp ngày 27/9/2011 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám, chữa bệnh; Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 16/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Thông tư số 41/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày 16/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Hiện nay chưa có loại hình cấp phép hoạt động cho Trung tâm tư vấn chăm sóc sức khỏe ban đầu theo quy định.
 
Vậy, trân trọng thông báo để quý tổ chức/cá nhân được biết.

Trả lời bởi Phòng QLHNYDTN Ngày 19/10/2016Câu hỏi cũ hơn