Mau bao cao Ket qua dao tao nam 2013

18/01/2015

SỞ Y TẾ VĨNH PHÚC                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đơn vị……………………….
                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     
 
   
 
 
  BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÀO TẠO NĂM 2013  
           
STT Hình thức đào tạo Chuyên ngành Số lượng Kinh phí Ghi chú
1 2 3 4 5 6
           
1 Tiến sỹ        
           
           
           
2 Chuyên khoa II        
           
           
           
           
           
3 Chuyên khoa I        
           
           
           
           
           
           
4 Thạc sỹ        
           
           
           
           
           
5 Đào tạo gói kỹ thuật        
           
           
           
           
           
           

 

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: