Quản lý danh mục

Kế hoạch Xét tuyển đặc cách cán bộ y tế xã, phường, thị trấn vào viên chức Nhà nước năm 2015

14/05/2015

Sở Y tế Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch xét tuyển đặc cách cán bộ y tế xã, phường, thị trấn vào viên chức Nhà nước năm 2015 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích     

Xét tuyển đặc cách cán bộ y tế xã, phường, thị trấn vào viên chức Nhà nước năm 2015, nhằm tuyển chọn vào viên chức đội ngũ cán bộ đang làm việc tại các Trạm Y tế có phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực, kinh nghiệm công tác, đáp ứng được ngay yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển; duy trì và ổn định nguồn nhân lực y tế có chất lượng để thực hiện nhiệm vụ phòng bệnh, khám chữa bệnh tại Trạm Y tế.

2. Yêu cầu

- Tuyển được đội ngũ viên chức làm việc tại các Trạm Y tế đảm bảo chất lượng, số lượng cần tuyển.

- Việc xét tuyển đặc cách cán bộ y tế xã, phường, thị trấn vào viên chức Nhà nước năm 2015, phải thực hiện đúng điều kiện, quy trình, thủ tục quy định tại Nghị định 117/2014/NĐ-CP ngày 08/12/2014, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ và Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ.

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN

1. Đối tượng

Cán bộ y tế đang làm việc tại Trạm Y tế xã, phường, thị trấn thuộc diện hợp đồng theo Quyết định số 58/QĐ-TTg ngày 03/2/1994 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Điều kiện

a) Có thời gian công tác liên tục tại các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn từ 36 tháng trở lên, đang thực hiện công việc có yêu cầu về trình độ, năng lực, kỹ thuật chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

b) Trong thời gian công tác từ 1/2012 đến nay không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển.

c) Có đủ văn bằng, chứng chỉ theo quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch đăng ký xét tuyển.

d) Đối với trường hợp đã được cử đi đào tạo nâng cao trình độ, có đủ văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch có trình độ chuyên môn cao hơn, nhưng chưa được thăng hạng chức danh nghề nghiệp, nếu có nguyện vọng xét tuyển vào ngạch viên chức có trình độ chuyên môn cao hơn ngạch hiện đang hợp đồng theo Quyết định số 58/QĐ-TTg, đề nghị ghi rõ nguyện vọng trong Đơn đăng ký dự xét tuyển để Sở Y tế xem xét tuyển dụng.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Hồ sơ xét tuyển đặc cách gồm các nội dung sau:

1. Đơn đăng ký dự xét tuyển viên chức theo mẫu;

2. Bản sao giấy khai sinh;

3. Sơ yếu lý lịch tự thuật có dán ảnh 4cm x 6cm (có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày 01/5/2015;

          4. Bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông;

          5. Bản sao bằng tốt nghiệp (hoặc chứng nhận tốt nghiệp) và Bảng điểm ghi kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng việt;

          6. Bản sao bằng, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo yêu cầu của ngạch đăng ký xét tuyển:

          (1) Về chứng chỉ ngoại ngữ

- Ngạch yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B gồm: Hộ sinh đại học, Hộ sinh cao đẳng, Kỹ thuật viên đại học, Kỹ thuật viên cao đẳng.

- Ngạch cầu chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A gồm: Bác sỹ, Dược sỹ đại học, Dược sỹ cao đẳng, Điều dưỡng đại học, Điều dưỡng cao đẳng, Cử nhân Y tế công cộng, Kỹ thuật viên trung cấp, Hộ sinh trung cấp.

(2) Về chứng chỉ tin học

Ngạch yêu cầu chứng chỉ tin học văn phòng trình độ A gồm: Hộ sinh đại học, Hộ sinh cao đẳng; Kỹ thuật viên đại học, Kỹ thuật viên cao đẳng, Bác sỹ, Dược sỹ đại học, Dược sỹ cao đẳng, Điều dưỡng đại học, Điều dưỡng cao đẳng, Cử nhân Y tế công cộng, Kỹ thuật viên trung cấp, Hộ sinh trung cấp.

(3) Các ngạch không yêu cầu phải có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học gồm: Y sỹ, Dược sỹ trung cấp, Điều dưỡng trung cấp, các ngạch trình độ sơ cấp.

7. Giấy chứng nhận sức khỏe theo mẫu do Bộ Y tế quy định tại Thông tư số 14/TT-BYT ngày 06/5/2013 về hướng dẫn khám sức khỏe (thời điểm cấp trong vòng 12 tháng tính đến ngày 01/5/2015);

8. Bản sao Quyết định hợp đồng định biên theo Quyết định số 58/QĐ-TTg; bản sao Quyết định lương hiện hưởng.

9. Bản nhận xét, đáng giá, xếp loại cán bộ trong thời gian công tác từ 01/01/2012 đến 01/5/2015. Bản nhận xét có 2 phần, phần cá nhân tự nhận xét, đáng giá, xếp loại và phần Trung tâm Y tế nơi công tác nhận xét, đáng giá, xếp loại, có xác nhận của Giám đốc Trung tâm Y tế (có mẫu trong hồ sơ xét tuyển).

IV. TỔ CHỨC XÉT TUYỂN

1. Tiêu chí xét tuyển đặc cách gồm 2 phần như sau:

a) Kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm cần tuyển.

b) Sát hạch về trình độ hiểu biết chung, về trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ của người dự tuyển thông qua phỏng vấn, thời gian 30 phút, được tính theo thang điểm 100.

Nội dung phỏng vấn gồm: Hiểu biết chung (luật viên chức, luật khám chữa bệnh, quy định về y đức); kiến thức chuyên môn theo chuyên ngành đã học, hiểu biết về quy chế chuyên môn phù hợp với ngạch dự tuyển.

2. Xác định người trúng tuyển                      

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển đặc cách phải có đủ các điều kiện sau:

- Đạt các điều kiện tiêu chuẩn quy định tại Điểm a, Mục 1, Phần IV;

- Có điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên.

          3. Phí xét tuyển              

Thực hiện Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLTBTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức. Mức thu phí xét tuyển là 140.000 đồng (Một trăm bốn mươi nghìn đồng)/1 cán bộ.

V. THỜI GIAN VÀ CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

1. Từ ngày 25/4/2015 đến 10/5/2015

Xây dựng Kế hoạch xét tuyển đặc cách cán bộ y tế xã, phường, thị trấn vào viên chức Nhà nước năm 2015 gửi Sở Nội vụ thẩm định.

2. Từ ngày 11/5/2015 đến 29/5/2015

- Thông báo công khai Kế hoạch xét tuyển đặc cách trên các phương tiện thông tin đại chúng: Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Website Sở Nội vụ, Sở Y tế và dán niêm yết tại trụ sở làm việc của Sở Y tế. Công khai mẫu hồ sơ đăng ký xét tuyển trên Website Sở Y tế tại địa chỉ: http://soyt.vinhphuc.gov.vn/noidung/Lists/BieuMau/View_Detail.aspx?ItemID=17

- Thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch; chuẩn bị tài liệu thi phỏng vấn.

- Thu hồ sơ, lệ phí xét tuyển tại Trung tâm Y tế các huyện, thành, thị, từ khi công khai kế hoạch xét tuyển và kết thúc vào 16 giờ 30 ngày 25/5/2015; Trung tâm Y tế thành lập hội đồng nhận xét, đánh giá cán bộ.

- Ngày 29/5/2015, Trung tâm Y tế các huyện, thành, thị, chuyển hồ sơ xét tuyển, phí xét tuyển, công văn đề nghị, biên bản họp hội đồng đánh giá cán bộ, danh sách đăng ký xét tuyển về Sở Y tế.

3. Từ ngày 01/6/2015 đến 21/6/2015

- Kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm cần tuyển.

- Hướng dẫn nội dung phỏng vấn và tổ chức phỏng vấn tại Trường Trung cấp Y tế Vĩnh Phúc.

Ngày 10/6/2015, 1 buổi sáng, từ 8h00: Hướng dẫn nội dung phỏng vấn.

Từ  ngày 19/6/2015 đến 21/6/2015: Tổ chức phỏng vấn.

4. Từ ngày 01/7/2015 đến 06/7/2015

Sở Y tế thu và kiểm tra văn bằng, chứng chỉ gốc của thí sinh trúng tuyển, báo cáo kết quả xét tuyển về Sở Nội vụ thẩm định và phê duyệt kết quả trúng tuyển; Giám đốc Sở Y tế quyết định tuyển dụng phân công công tác.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN          

1. Sở Y tế công khai kế hoạch xét tuyển đặc cách trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định, biên soạn tài liệu thi phỏng vấn, tổ chức ôn tập, thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch và tổ chức xét tuyển đặc cách theo quy định. Trong thời gian tổ chức xét tuyển mời Thanh tra Sở Nội vụ phối hợp tham gia giám sát quy trình xét tuyển.

2. Hội đồng kiểm tra, sát hạch xét tuyển đặc cách có trách nhiệm thành lập các Ban, Tổ giúp việc cho Hội đồng; tổ chức kiểm tra, sát hạch; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức xét tuyển theo quy định của pháp luật.

3. Trung tâm Y tế các huyện, thành, thị

a) Phổ biến Nghị định số 117/2014/NĐ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ và Kế hoạch xét tuyển đặc cách đến toàn thế cán bộ làm việc tại các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn thuộc đơn vị quản lý.

b) Hướng dẫn cán bộ Trạm Y tế hoàn thiện hồ sơ xét tuyển đặc cách; thành lập Hội đồng nhận xét, đánh giá cán bộ về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong thời gian từ năm từ 2012 đến nay, theo mẫu đánh giá cán bộ trong hồ sơ.

4. Giao cho phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế là bộ phận Thường trực của Hội đồng xét tuyển phối hợp với các đơn vị có liên quan của ngành, tổ chức, triển khai, thực hiện các nội dung theo đúng kế hoạch.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các đơn vị phản ánh trực tiếp về Thường trực Hội đồng xét tuyển viên chức ngành Y tế năm 2015 (phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế, số điện thoại 0211.3840809) để tổng hợp báo cáo Sở Y tế, Hội đồng xét tuyển xem xét, giải quyết./.

Các tin đã đưa ngày: