Quản lý danh mục

Hướng dẫn nội dung triển khai thực hiện các biện pháp cách ly y tế trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới

20/09/2021

Thực hiện Quyết định số 2519/QĐ-UBND ngày 12/9/2021 của UBND tỉnh về một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới; Quyết định số 2520/QĐ-CT ngày 12/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; để đảm bảo thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện biện pháp cách ly y tế trên địa bàn tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh hướng dẫn nội dung triển khai thực hiện các biện pháp cách ly y tế trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới như sau:

1. Áp dụng biện pháp đối với người tiếp xúc gần với ca bệnh dương tính với COVID-19 (F1)

- Thực hiện cách ly y tế tập trung 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 (RT-PCR) ít nhất 03 lần vào ngày thứ 01, thứ 07 và ngày thứ 14.

- Kết thúc thời gian cách ly y tế tập trung, tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 (RT-PCR) ít nhất 02 lần vào ngày thứ 07, ngày thứ 14.

2. Áp dụng biện pháp đối với người nhập cảnh

2.1. Người đã được tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (tính đến thời điểm nhập cảnh: liều cuối cách tối thiểu 14 ngày nhưng không quá 12 tháng), có giấy chứng nhận tiêm chủng. Hoặc là người đã từng bị nhiễm SARS-CoV-2 (có giấy chứng nhận xét nghiệm dương tính với SAR-COV-2 bằng phương pháp RT-PCR mẫu đơn không quá 6 tháng tính đến thời điểm nhập cảnh) và đã được điều trị khỏi, có Giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19/các giấy tờ tương đương do Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài xác nhận, đồng thời có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (RT-PCR/RT-LAMP) trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh, do cơ quan có thẩm quyền nước xuất cảnh xác nhận:

Thực hiện cách ly y tế tập trung 07 ngày, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR ít nhất 02 lần vào ngày thứ 01, thứ 07 và tiếp tục theo dõi sức khỏe trong 07 ngày tiếp theo (trừ trường hợp người nhập cảnh vào làm việc dưới 14 ngày và các trường hợp nhập cảnh khác theo quy định của BCĐ Quốc gia, Bộ Y tế, UBND tỉnh Vĩnh Phúc, BCĐ tỉnh Vĩnh Phúc).

Lưu ý: Việc hướng dẫn kiểm tra và công nhận giấy chứng nhận tiêm chủng, giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc các giấy tờ tương đương khác của nước ngoài theo quy định của Bộ Ngoại giao, Cục Lãnh sự Bộ ngoại giao tại Văn bản số 3185/BNG-LS ngày 18/8/2021 của Bộ Ngoại giao; Văn bản số 2974/LS-PL ngày 06/8/2021 của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao; Văn bản số 3100/LS-PL ngày 13/8/2021 của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao và các Văn bản khác liên quan (sao kèm theo Văn bản này).

2.2. Người chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19 thực hiện:

- Cách ly y tế tập trung 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 03 lần vào ngày thứ 01, thứ 07 và ngày thứ 14.

- Kết thúc thời gian cách ly y tế tập trung tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 02 lần vào ngày thứ 07, ngày thứ 14.

3. Áp dụng biện pháp đối với người đến/về tỉnh Vĩnh Phúc từ tỉnh, thành phố, khu vực có dịch

3.1. Người sinh sống, lưu trú tại các tỉnh, thành phố, khu vực đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg hoặc khu vực đang thực hiện cách ly y tế vùng có dịch, Chính phủ yêu cầu không được di chuyển ra khỏi tỉnh, thành phố, khu vực đang thực hiện giãn cách.

Trường hợp bất khả kháng phải đến/về tỉnh Vĩnh Phúc phải thực hiện cách ly y tế tập trung và xét nghiệm như đối với trường hợp F1 được quy định tại Mục 1 của Văn bản này.

3.2. Người sinh sống, lưu trú (không thuộc các trường hợp quy định tại Điểm b, Điểm c của Mục 3 thuộc Điều 1 trong Quyết định số 2519/QĐ-UBND ngày 12/9/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc) tại các tỉnh, thành phố, khu vực đang thực hiện theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trước khi vào tỉnh Vĩnh Phúc có xét nghiệm SARS-CoV-2 (Test nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR) âm tính trong vòng 72 giờ, thực hiện như sau:

- Người đã được tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (có chứng nhận trên Sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm chủng tính đến thời điểm về tỉnh: liều cuối cách tối thiểu 14 ngày nhưng không quá 12 tháng) hoặc người từng bị nhiễm đã được điều trị khỏi bệnh COVID-19 (có giấy chứng nhận xét nghiệm dương tính với SARS-COV-2 (RT-PCR) mẫu đơn không quá 6 tháng tính đến thời điểm đến/về tỉnh) và có giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc giấy ra viện: Thực hiện tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú 07 ngày kể từ ngày về địa phương, thực hiện xét nghiệm ít nhất 02 lần vào ngày thứ 01 và ngày thứ 07.

- Người chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19: Thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày kể từ ngày về địa phương, xét nghiệm ít 03 lần vào thứ 4, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 trong thời gian cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú. Kết thúc thời gian cách ly y tế tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong thời gian 14 ngày tiếp theo.

4. Áp dụng biện pháp đối với trẻ em

4.1. Cha/mẹ/người chăm sóc trẻ em được đi cùng đến cơ sở cách ly tập trung hoặc được ở cùng trẻ em khi cách ly tại nhà/nơi lưu trú (sau đây gọi là cách ly tại nhà) để chăm sóc trẻ nhưng phải có cam kết tự nguyện cách ly cùng trẻ em.

- Trường hợp Cha/mẹ/người chăm sóc không thể đi cùng, ở cùng thì chính quyền địa phương bố trí người chăm sóc trẻ (có kiến thức, kỹ năng chăm sóc, hỗ trợ trẻ em và đảm bảo đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 63 Luật trẻ em số 102/2016/QH13); đảm bảo trẻ em được duy trì liên lạc thường xuyên với gia đình, người thân.

4.2. Trẻ em dưới 16 tuổi là người Việt Nam, tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19: Thực hiện cách ly y tế tại nhà 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối với người nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2, theo dõi sức khoẻ 14 ngày tiếp theo; Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 cho trẻ và cha/mẹ/người chăm sóc theo quy định về cách ly tại nhà (Văn bản số 5599/BYT-MT ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế và các Văn bản khác liên quan).

4.3. Đối với trẻ em dưới 18 tuổi là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam cùng cha/mẹ/người chăm sóc:

a) Nếu trẻ em và cha/mẹ/người chăm sóc đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 khi đáp ứng đủ các điều kiện nêu tại tiểu Mục 2.1 thuộc Mục 2 của Văn bản này thì thực hiện như sau:

Trẻ em và cha/mẹ/người chăm sóc cùng thực hiện cách ly tập trung 07 ngày kể từ ngày nhập cảnh, tiếp tục theo dõi sức khoẻ tại nhà/nơi lưu trú 07 ngày (Văn bản số 6288/BYT-MT ngày 04/8/2021 của Bộ Y tế và các Văn bản khác liên quan).

b) Nếu chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19:

- Trường hợp cha/mẹ/người chăm sóc đáp ứng đủ các điều kiện nêu tại tiểu Mục 2.1 thuộc Mục 2 của Văn bản này thì trẻ cùng cha/mẹ/người chăm sóc thực hiện cách ly tập trung 07 ngày kể từ ngày nhập cảnh, thực hiện cách ly tại nhà trong 07 ngày tiếp theo và theo dõi sức khỏe đến hết 28 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 cho trẻ và cha/mẹ/người chăm sóc vào ngày thứ 01, thứ 07, ngày thứ 14 kể từ ngày nhập cảnh.

- Trường hợp cha/mẹ/người chăm sóc chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19: Thực hiện cách ly tập trung 14 ngày cùng cha/mẹ/người chăm sóc kể từ ngày nhập cảnh; theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày tiếp theo. Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 cho trẻ và cha/mẹ/người chăm sóc vào ngày thứ 01, thứ 07, ngày thứ 14.

4.4. Đối với trẻ em dưới 18 tuổi là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh nhưng cha/mẹ/người chăm sóc đang ở Việt Nam: Thực hiện cách ly tại nhà/nơi cư trú cùng cha/mẹ/người chăm sóc 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 cho trẻ và cha/mẹ/người chăm sóc vào ngày thứ 01, thứ 07, ngày thứ 14.

4.5. Đối với trường hợp trẻ em được đưa đến cơ sở y tế để cách ly, theo dõi và điều trị COVID-19: Cha/mẹ/người chăm sóc được đến cơ sở y tế để chăm sóc nhưng phải ký cam kết tự nguyện chăm sóc trẻ sau khi được giải thích về các nguy cơ lây nhiễm COVID-19.

4.6. Yêu cầu về cách ly tại nhà/nơi lưu trú thực hiện theo Văn bản số 5599/BYT-MT ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế và các Văn bản khác liên quan. Trường hợp nhà ở/nơi lưu trú không đáp ứng các điều kiện cách ly tại nhà hoặc trẻ em không có nhà ở/nơi lưu trú thì chính quyền địa phương chịu trách nhiệm bố trí, sắp xếp cách ly phù hợp cho trẻ em.

4.7. Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo quy định tại Văn bản số 7020/BYT-MT ngày 25/8/2021 về cách ly phòng, chống dịch COVID-19 đối với trẻ em.

5. Áp dụng biện pháp đối với người bệnh, người chăm sóc người bệnh về tỉnh Vĩnh Phúc sau khi kết thúc đợt điều trị tại các cơ sở điều trị thuộc khu vực, tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, Chỉ thị số 15/CT-TTg của Chính phủ

5.1. Đối với người cần tiếp tục điều trị, chăm sóc y tế, yêu cầu người bệnh, người nhà người bệnh thực hiện:

- Xét nghiệm SARS-CoV-2 (Test nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR) có kết quả âm tính trong vòng 72 giờ trước khi vào tỉnh.

- Thực hiện cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế theo phân tuyến chuyên môn, phù hợp tình trạng người bệnh.

5.2. Đối với người không cần tiếp tục điều trị, chăm sóc tại cơ sở y tế, yêu cầu người bệnh, người nhà người bệnh thực hiện:

- Xét nghiệm SARS-CoV-2 (Test nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR) có kết quả âm tính trong vòng 72 giờ trước khi vào tỉnh.

- Cách ly y tế tại nhà 14 ngày, xét nghiệm SARS-CoV-2 ngày thứ 01, 07, 14. Kết thúc thời gian cách ly y tế, theo dõi sức khỏe 14 ngày tiếp theo.

6. Nguyên tắc công tác bàn giao, vận chuyển, tiếp nhận người đã hoàn thành cách ly y tế tập trung về nhà/nơi lưu trú (bao gồm người nhập cảnh và các trường hợp phải cách ly y tế tập trung):

- Thực hiện theo quy định tại Công văn số 425/CV-BCĐ ngày 19/01/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc hướng dẫn bàn giao, quản lý sau khi hoàn thành cách ly tập trung; và các Văn bản của Sở Y tế: số 145/SYT-NVYD ngày 29/01/2021 về việc hướng dẫn bàn giao, quản lý sau khi hoàn thành cách ly y tế tập trung tại tỉnh Vĩnh Phúc; số 986/SYT-NVYD ngày 10/5/2021 về việc hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, quản lý người hoàn thành cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch COVID-19; số 1240/SYT-NVYD ngày 23/5/2021 về việc tăng cường quản lý, theo dõi người hoàn thành cách ly y tế tập trung và thực hiện theo dõi tại nơi lưu trú (sao gửi kèm Văn bản này).

- Trong quá trình di chuyển từ cơ sở cách ly tập trung về nhà/nơi lưu trú (đảm bảo 1 cung đường 2 điểm đến), người hoàn thành cách ly y tế tập trung phải luôn thực hiện thông điệp 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang và giữ khoảng cách, luôn bật và sử dụng ứng dụng Bluezone./.

Nguồn: https://vinhphuc.gov.vn/

Các tin đã đưa ngày: