Quản lý danh mục

Hết năm 2014, cả nước có 785 xã đạt chuẩn nông thôn mới

23/01/2015

Không còn xã trắng tiêu chí

Sau 4 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, cả nước có 785 xã đạt chuẩn, 1.285 xã đạt từ 15-18 tiêu chí, 2.836 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, 2.964 xã đạt từ 5-9 tiêu chí, 945 xã đạt dưới 5 tiêu chí. Năm 2014, ngoài 5.255 tỷ đồng vốn đầu tư từ Trung ương, các địa phương đã huy động được trên 157.000 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới. Trong đó, vốn tín dụng 85.000 tỷ đồng, nhân dân đóng góp trên 18.000 tỷ đồng, doanh nghiệp gần 5.100 tỷ đồng. Nhìn chung phong trào xây dựng nông thôn mới đã có những chuyển biến tích cực. Kết cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống người dân được các địa phương quan tâm xây dựng, nâng cấp, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, thu nhập bình của dân cư nông thôn tăng cao. Hết năm 2014, bình quân mỗi xã tăng 5,38 tiêu chí so với năm 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình xây dựng nông thôn mới, có được kết quả trên là do các cấp, các ngành, các địa phương đã quyết liệt, tập trung triển khai Chương trình; nhận thức của người dân được nâng cao. Nhiều địa phương đã chủ động, sáng tạo trong thực hiện cơ chế, chính sách của Trung ương và tăng mức bố trí ngân sách của địa phương cho Chương trình. Năm 2015, phấn đấu cả nước có 20% số xã đạt chuẩn; có trên 5 huyện đạt chuẩn và mỗi tỉnh, thành có 3 xã đạt chuẩn trở lên.  

Vẫn khó thực hiện 4 tiêu chí giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, hộ nghèo và môi trường 

Dù Trung ương đã có nhiều cơ chế chính sách linh hoạt cho các địa phương triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, sau 4 năm thực hiện Chương trình, hầu hết các địa phương đều vướng thực hiện các tiêu chí: giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, hộ nghèo và môi trường. Hết năm 2014, cả nước mới có 23,3% xã đạt chuẩn tiêu chí giao thông; 17,9% xã đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa; 26,8% xã đạt tiêu chí môi trường; 36,4% xã đạt tiêu chí hộ nghèo. Điều đáng nói, việc huy động vốn của doanh nghiệp cho đầu tư và hỗ trợ xây dựng nông thôn mới vẫn rất khó khăn, chỉ đạt 3,7%. Một số địa phương có tỷ lệ nợ đọng xây dựng cơ bản từ các công trình nông thôn mới cao và chưa chú ý đến chỉ đạo xã nghèo hoàn thành các thủ tục đầu tư các công trình, dự án để thực hiện vốn trái phiếu Chính phủ. 

Cần tăng cường vốn đầu tư cho các địa phương

Bên cạnh chia sẻ những cách làm hay, bài học quý cũng như khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Chương trình, các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều đề nghị Chính phủ tăng kinh phí đầu tư xây dựng nông thôn mới cho các địa phương, nhất là đầu tư cho xây dựng, phát triển các mô hình nông nghiệp, nông thôn, nông dân ở các tỉnh vẫn phải xin trợ cấp từ Trung ương. Có cơ chế riêng đối với các tỉnh khó khăn, không nên áp đặt chỉ tiêu phấn đấu có 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới cho tất cả các địa phương trong năm 2015. Cho các xã miền núi, ven biển có tỷ lệ hộ nghèo, người neo đơn cao vận dung linh hoạt chính sach giảm nghèo. Đẩy mạnh các phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.  

Nhiều địa phương cũng đề nghị các Bộ, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ rà soát, đề xuất điều chỉnh một số chỉ tiêu cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của các địa phương, vùng, miền. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính nghiên cứu trình Chính phủ để có nguồn tín dụng riêng cho xây dựng nông thôn mới; cho phép các địa phương thông qua nguồn vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để hỗ trợ thực hiện các chương trình dự án nông nghiệp, nông thôn tại các xã khó khăn… 

Cả nước phải dồn sức để 2015 có 20% xã nông thôn mới

Biểu dương, đánh giá cao nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương trong thực hiện Chương trình nông thôn mới, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, nông thôn mới đã và đang tạo nên bộ mặt mới cho khu vực nông thôn. Đây cũng là nội dung cụ thể của Đề án tái cơ cấu nông nghiệp, nông thôn nhằm kéo khu vực này phát triển nhanh, bền vững.  

Để năm 2015, cả nước có 20% xã nông thôn mới, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục coi Chương trình là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên để xây dựng chương trình, kế hoạch, huy động các nguồn lực đầu tư. Đặc biệt, các địa phương phải chủ động khắc phục mọi khó khăn, sáng tạo trong triển khai, thực hiện, không ỷ nại, trông chờ vào nguồn lực đầu tư từ Trung ương. Trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp giai đoạn 2015-2020 phải có mục riêng cho thực hiện nông thôn mới. Cùng với đó, có cơ chế khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp để chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn; tăng cường công tác đào tạo nghề, hướng nghiệp cho học sinh ngay từ bậc THCS. Hệ thống các ngân tiếp tục nghiên cứu, có nhiều chính sách hỗ trợ người nghèo, lao động động nông thôn chuyển đổi nghề nghiệp. 

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Ban chỉ đạo Trung ương, các Bộ, ngành liên quan rà soát lại các cơ chế, chính sách để điều chỉnh cho phù hợp với thực tế của từng vùng, miền, địa phương. Rà soát lại các tiêu chí, trách chạy theo bệnh thành tích để gây khó cho các địa phương, nhất là các xã khó khăn. Có cơ chế khen thưởng kịp thời để động viên, tạo động lực cho các địa phương. 

Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Vĩnh Phúc, Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Quang Hùng hết năm 2014, toàn tỉnh có 37/112 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 1 xã đạt 18 tiêu chí; 2 xã đạt 17 tiêu chí; 59 xã đạt 10-15 tiêu chí, 13 xã đạt 7-9 tiêu chí. Bình quân số tiêu chí đạt chuẩn/xã đạt 14.07 tiêu chí, tăng 7,41 tiêu chí so với năm 2010. Để có 50% số xã đạt nông thôn mới trong năm 2015, đồng chí Phùng Quang Hùng yêu cầu Đoàn thẩm định, xem xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014 hoàn thành việc chấm điểm 17 xã trước Tết Nguyên đán. Các địa phương tập trung chỉ đạo, các xã đẩy nhanh tiến thực hiện các tiêu chí; quan tâm, làm tốt công tác giải quyết việc làm cho lao động. Có cơ chế, khuyến khích thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Vĩnh Phúc phấn đấu năm 2015 có 2 huyện nông thôn mới.

Phúc Long

Các tin đã đưa ngày: