Bước chuyển tích cực trong thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

29/11/2019

Sau 3 năm thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2021, với nhiều giải pháp đồng bộ, đến nay, bộ máy chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ đã từng bước được tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả.

Hiện 100% cơ quan hành chính cấp tỉnh đã được UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo Nghị định số 24 của Chính phủ; 100% cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện đã được quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị định số 37 của Chính phủ. Toàn tỉnh giảm 37 phòng cấp tỉnh, 10 phòng cấp huyện. Từ năm 2017 đến nay, có 20/20 sở, ngành; 9/9 UBND cấp huyện hoàn thành việc rà soát quy định chức năng, nhiệm vụ và tinh gọn tổ chức theo tinh thần Nghị quyết số 18 của Trung ương; đã có 10/20 sở, ngành giảm 1 phòng chuyên môn thuộc sở.

UBND tỉnh đã thực hiện điều chuyển, sắp xếp, sáp nhập một số hội đặc thù cấp tỉnh và chỉ đạo tiếp tục sắp xếp các quỹ cấp tỉnh. Trong đó, Ban đại diện Hội người cao tuổi về Ủy ban MTTQ tỉnh quản lý; chuyển Hội  bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin về trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh quản lý; ủy quyền cho một số sở, ngành thực hiện quản lý nhà nước đối với các hội đặc thù khác. Đồng thời, sẽ tiếp tục thực hiện sáp nhập theo hướng còn từ 2 đến 3 quỹ sử dụng ngân sách nhà nước trong tổng số 16 Quỹ hiện đang hoạt động trên địa bàn.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, hầu hết các nhiệm vụ về sắp xếp đã hoàn thành theo yêu cầu, toàn tỉnh đã giảm 91 đơn vị sự nghiệp công lập. Sau khi sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất theo tinh thần Nghị quyết số 19, toàn tỉnh còn 806 đơn vị sự nghiệp công lập; 1.236 thôn, tổ dân phố, giảm 143 thôn, tổ dân phố. Đến nay, tỉnh đã cắt giảm 670 chỉ tiêu công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68 của Chính phủ; giảm 10.704 người không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. Từ tháng 11/2017 đến nay, toàn tỉnh có 905 công chức, viên chức và lao động hợp đồng được giải quyết nghỉ thôi việc theo nguyện vọng.

Thực hiện Nghị quyết số 06 của Tỉnh ủy về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2015, định hướng đến năm 2020, Nghị quyết số 16 của HĐND tỉnh về một số chính sách phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh đến năm 2015, đến hết tháng 6/2019, toàn tỉnh có 20.598 cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính. Trong đó, 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý công chức viên chức đạt chuẩn về trình độ đào tạo theo quy định; có 81 tiến sỹ và tương đương, 2.132 thạc sĩ và tương đương, 11.662 cử nhân.

Hằng năm, cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để cập nhật nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh; cử cán bộ đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ trong và ngoài nước. Công tác tuyển dụng công chức, viên chức được thực hiện thống nhất bằng hình thức thi tuyển theo vị trí việc làm, không tuyển dụng trình độ trung cấp vào các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp.  

Nguồn: vinhphuc.gov.vn (Ngọc Minh)

Các tin đã đưa ngày: