Kế hoạch Xét tuyển viên chức ngành Y tế năm 2014

07/11/2014

UBND TỈNH VĨNH PHÚC

SỞ Y TẾ

Số: 77/KH-SYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc       

Vĩnh Phúc, ngày 07 tháng 11 năm 2014

KẾ HOẠCH

Xét tuyển viên chức ngành Y tế năm 2014

 
 

 

 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Nội vụ: số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 hướng dẫn về tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức, quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT BTC-BNV ngày 20/10/2010 của liên Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 09/01/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc;

Căn cứ Quyết định số 306/QĐ-CT ngày 25/01/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc giao biên chế và lao động hợp đồng đối với các đơn vị trực thuộc Sở Y tế giai đoạn 2013-2015;

Căn cứ các Công văn của Sở Nội vụ: số 1225/SNV-CCVC ngày 24/10/2014 về việc tuyển dụng và bố trí viên chức ngành Y tế năm 2014, số 1257/SNV-CCVC ngày 06/11/2014 về việc thẩm định kế hoạch và đồng ý để Sở Y tế xét tuyển viên chức năm 2014,

Sở Y tế Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch xét tuyển viên chức ngành Y tế năm 2014 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Việc xét tuyển viên chức ngành Y tế năm 2014, nhằm bổ sung đội ngũ viên chức cho các đơn vị y tế, có năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt, đúng tiêu chuẩn chức danh Nhà nước quy định, am hiểu nghề nghiệp, chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phục vụ sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

 

2. Yêu cầu

- Tổ chức xét tuyển viên chức ngành Y tế năm 2014 phải thực hiện đúng các quy định tuyển dụng viên chức được quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

- Công tác xét tuyển phải được thực hiện nghiêm túc, khách quan, bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, đúng quy định hiện hành của nhà nước về xét tuyển viên chức.

- Thí sinh trúng tuyển được Giám đốc Sở Y tế quyết định phân công công tác về làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế tuyến huyện. Trường hợp thí sinh tham gia xét tuyển, nếu không trúng tuyển thì vẫn tiếp tục hợp đồng chờ xét tuyển lần sau.

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

1. Đối tượng

Là các Bác sỹ, Dược sỹ, tốt nghiệp năm 2014, thuộc diện được tỉnh cử đi  đào tạo và nhận hỗ trợ theo quyết định số 57/2008/QĐ-UB ngày 06/11/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Điều kiện đăng ký xét tuyển

Các Bác sỹ, Dược sỹ, tốt nghiệp năm 2014, thuộc diện được tỉnh cử đi  đào tạo và nhận hỗ trợ theo quyết định số 57/2008/QĐ-UB ngày 06/11/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự xét tuyển viên chức ngành Y tế Vĩnh Phúc năm 2014.

a) Có đơn đăng ký xét tuyển;

b) Có lý lịch rõ ràng;

c) Có đủ văn bằng, chứng chỉ theo quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch dự tuyển;

d) Có đủ sức khoẻ để đảm nhận công việc theo quy định của Bộ Y tế;

e) Đáp ứng được các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

3. Những người sau đây không được đăng ký xét tuyển

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định hình sự của toà án, đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Hồ sơ đăng ký xét tuyển viên chức bao gồm:

          1. Đơn đăng ký xét tuyển viên chức (theo mẫu);

          2. Sơ yếu lý lịch tự thuật có dán ảnh 4cm x 6cm (có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển);

          3. Bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông;

          4. Bản sao bằng tốt nghiệp (hoặc chứng nhận tốt nghiệp) và kết quả học tập các năm học trong trường đại học theo yêu cầu của ngạch đăng ký xét tuyển (Sở Y tế giữ bằng, bảng điểm gốc của thí sinh và trực tiếp sao lưu bổ sung vào hồ sơ dự xét tuyển của thí sinh);

          5. Bản sao bằng, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo yêu cầu của ngạch đăng ký xét tuyển (ngạch Bác sỹ, Dược sỹ yêu cầu: chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A trở lên, chứng chỉ tin học Văn phòng trình độ A trở lên);

          6. Bản sao giấy khai sinh;

          7. Giấy chứng nhận sức khỏe do Bộ Y tế quy định tại Thông tư số 14/TT-BYT ngày 06/5/2013, hướng dẫn khám sức khỏe (thời điểm cấp trong vòng 12 tháng tính đến ngày công khai xét tuyển);

8. Giấy xác nhận hộ khẩu thường trú của Công an xã, phường, thị trấn nơi cư trú.

9. Bản sao sổ hộ khẩu thường trú của gia đình;

          10. Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền xác nhận;

11. Giấy xác nhận nhân sự.

Ghi chú:

- Hồ sơ đăng ký xét tuyển viên chức không bán, mẫu hồ sơ được công khai trên Website của Sở Y tế tại địa chỉ: www.soyt.vinhphuc.gov.vn

- Các bản sao trong hồ sơ phải được chứng thực của UBND xã, phường, thị trấn. Hồ sơ đăng ký xét tuyển không trả lại cá nhân.

- Thí sinh đăng ký xét tuyển phải trực tiếp nộp hồ sơ tại phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế, ký ghi rõ họ tên trong danh sách đăng ký xét tuyển (trường hợp thí sinh không trực tiếp đến nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thì người nộp hộ hồ sơ phải có giấy uỷ quyền của thí sinh và phải ký tên, ghi rõ họ tên của người nộp hộ trong danh sách đăng ký xét tuyển).

IV. TỔ CHỨC XÉT TUYỂN

1. Chỉ tiêu xét tuyển    

Tổng số 20 chỉ tiêu (bao gồm: 19 Bác sỹ, 01 Dược sỹ).

2. Thứ tự xét ưu tiên trong xét tuyển

a) Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

b) Thương binh;

c) Người hưởng chế độ chính sách như thương binh;

d) Con liệt sĩ;

đ) Con thương binh;

e) Con của người hưởng chính sách như thương binh;

g) Người dân tộc ít người;

h) Đội viên thanh niên xung phong;

i) Đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

k) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

l) Người dự tuyển là nữ.

V. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC XÉT TUYỂN

1. Tiêu chí xét tuyển, gồm 2 phần:

1.1. Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.

1.2. Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành của người dự tuyển, thời gian 30 phút.

2. Nội dung phỏng vấn

- Hiểu biết về ngạch dự tuyển;

- Hiểu biết về quy chế chuyên môn của ngạch dự tuyển;

- Kiến thức chuyên môn theo chuyên ngành đã học, xử lý tình huống;

- Tâm lý giao tiếp, động cơ dự tuyển, ứng xử; kiến thức về y đức.

3. Cách tính điểm các tiêu chí xét tuyển

3.1. Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

3.2. Điểm tốt nghiệp được xác định bằng điểm trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

3.3. Điểm phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành, được tính theo thang điểm 100, tính hệ số 2.

3.4. Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn tính theo được quy định tại điểm 3.1, 3.2, 3.3 mục này.

4. Xác định người trúng tuyển

- Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức ngành Y tế năm 2014 phải có đủ các điều kiện: Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên.

- Không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

VI. PHÍ XÉT TUYỂN

Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLTBTC-BNV ngày 20/10/2010 của liên Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức. Mức thu 260.000 đồng (Hai trăm sáu mươi nghìn đồng)/1 thí sinh.

VII. THỜI GIAN VÀ CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

1. Từ ngày 20/10/2014 - 06/11/2014

Xây dựng Kế hoạch xét tuyển viên chức ngành Y tế năm 2014 báo cáo Sở Nội vụ thẩm định theo quy định.

2. Từ ngày 07/11/2014 - 05/12/2014

- Thông báo công khai Kế hoạch xét tuyển trên các phương tiện thông tin đại chúng: Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Vĩnh Phúc, Website Sở Nội vụ, Sở Y tế và dán niêm yết tại trụ Sở làm việc của Sở Y tế. Công khai mẫu hồ sơ đăng ký xét tuyển trên Website Sở Y tế tại địa chỉ: 

http://soyt.vinhphuc.gov.vn/noidung/Lists/BieuMau/View_Detail.aspx?ItemID=15

- Thu hồ sơ, lệ phí xét tuyển tại Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế từ khi công khai kế hoạch xét tuyển và kết thúc vào 16 giờ 30’ ngày 05/12/2014 tại Sở Y tế.

- Thành lập Ban giám sát, Hội đồng xét tuyển viên chức ngành y tế năm 2014; Tổng hợp, lập danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển và niêm yết công khai tại Sở Y tế; Chuẩn bị tài liệu thi phỏng vấn cho các thí sinh dự xét tuyển.

3. Ngày 06/12/2014

Tổ chức giới thiệu, hướng dẫn nội dung thi phỏng vấn. Thời gian, địa điểm Sở Y tế thông báo cụ thể sau.

4. Từ ngày 07/12/2014 - 10/12/2014

Tổ chức phỏng vấn; xét kết quả điểm học tập, điểm tốt nghiệp của thí sinh; niêm yết kết quả xét tuyển tại Sở Y tế.

5. Từ ngày 11/12/2014 - 15/12/2014

Thu và kiểm tra văn bằng, chứng chỉ gốc của thí sinh trúng tuyển, báo cáo kết quả xét tuyển về Sở Nội vụ thẩm định và phê duyệt kết quả trúng tuyển; Giám đốc Sở Y tế quyết định phân công công tác theo quy định. 

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế công khai kế hoạch xét tuyển trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định, biên soạn tài liệu thi phỏng vấn, tổ chức ôn tập, thành lập Hội đồng xét tuyển và thực hiện việc tuyển dụng viên chức theo đúng quy định. Trong thời gian tổ chức tuyển dụng mời Thanh tra Sở Nội vụ phối hợp tham gia giám sát quy trình xét tuyển viên chức của ngành.     

2. Giao cho phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế là cơ quan Thường trực của Hội đồng xét tuyển phối hợp với các đơn vị có liên quan của ngành, tổ chức, triển khai, thực hiện các nội dung theo đúng Kế hoạch.

3. Hội đồng xét tuyển viên chức ngành Y tế năm 2014 có trách nhiệm thành lập các ban giúp việc: Ban đề thi, Ban kiểm tra, sát hạch…; tổ chức kiểm tra, sát hạch; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức xét tuyển theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các đơn vị phản ánh trực tiếp về cơ quan Thường trực Hội đồng xét tuyển viên chức ngành Y tế năm 2014 (phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế, số điện thoại 0211.3840809) để xem xét, giải quyết./.

 

Nơi nhận:                                                          

- UBND tỉnh (để b/c);                                                    

- Sở Nội vụ;

- CA tỉnh (PA83);

- GĐ, các PGĐ Sở Y tế;

- Các phòng CM Sở Y tế;

- Các đơn vị y tế;

- Website: Sở Nội vụ, Sở Y tế;

- Lưu: VT, TCCB, HSHĐ.  

GIÁM ĐỐC

 

 

(ĐÃ KÝ)

 

 

 

 

Đỗ Văn Doanh

 

 

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: