Quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia

26/11/2017

Bộ TTTT vừa ban hành Thông tư 13/2017/TT-BTTTT “Quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia”.

Thông tư quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia (sau đây gọi tắt là kết nối), bao gồm: Nguyên tắc, yêu cầu kỹ thuật, tài liệu kỹ thuật, cấu trúc dữ liệu trao đổi phục vụ kết nối; trách nhiệm của các bên liên quan thực hiện kết nối.

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan chủ quản cơ sở dữ liệu quốc gia, chủ quản hệ thống thông tin kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia; đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thông tư quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia có 4 chương và 27 điều.

Theo Thông tư cấu trúc dữ liệu trao đổi gồm:  Yêu cầu chung đối với cấu trúc dữ liệu trao đổi; yêu cầu chung đối với mô hình dữ liệu trong cấu trúc dữ liệu trao đổi; các thành phần của mô hình dữ liệu; các mức độ chi tiết mô hình dữ liệu; yêu cầu đối với mô hình dữ liệu mức khái niệm; yêu cầu đối với mô hình dữ liệu mức logic; yêu cầu đối với mô hình dữ liệu mức vật lý; sử dụng bảng danh mục và mã trong cấu trúc dữ liệu trao đổi.

Mô hình kết nối và yêu cầu kỹ thuật tối thiểu phục vụ kết nối: Mô hình kết nối; chức năng của NGSP và LGSP; định dạng dữ liệu; sử dụng tiêu chuẩn kỹ thuật về giao thức kết nối; giao diện khai thác dữ liệu; chức năng và đặc tính cơ sở dữ liệu quốc gia.

Trong trường hợp có vướng mắc về kỹ thuật trong việc kết nối các hệ thống thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia, chủ quản hệ thống thông tin chủ trì phối hợp với các bên liên quan giải quyết vướng mắc. Trong trường hợp không thống nhất được phương án giải quyết với các bên liên quan, chủ quản hệ thống thông tin có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông để giải quyết theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các bên liên quan giải quyết vướng mắc về kỹ thuật trong kết nối.

Thông tư cũng quy định trách nhiệm của cơ quan chủ quản cơ sở dữ liệu quốc gia; trách nhiệm của chủ quản hệ thống thông tin; trách nhiệm của đơn vị chuyên trách về CNTT của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Sở TT&TT các tỉnh thành phố trực thuộc TW; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị thuộc  Bộ TT&TT…

Nguồn: http://ehealth.gov.vn

 

Các tin đã đưa ngày: