Đảm bảo ATTT cho TSLCD của cơ quan Đảng và Nhà nước

10/11/2017

Bộ TT&TT vừa ban hành Thông tư 27 quy định việc bảo đảm an toàn thông tin (ATTT) cho hạ tầng mạng truyền số liệu chuyên dùng (TSLCD).

Thông tư này quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm ATTT trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước.

Thông tư 27 áp dụng với các tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, vận hành, kết nối và sử dụng mạng TSLCD của các cơ quan Đảng, Nhà nước; các đơn vị chuyên trách CNTT của các cơ quan Đảng, Nhà nước tại Trung ương, Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước là hệ thống thông tin quan trọng quốc gia, được sử dụng riêng trong hoạt động truyền số liệu và ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan Đảng, Nhà nước do Cục Bưu điện Trung ương là chủ mạng, quản lý, điều hành hoạt động của Mạng.

Mạng TSLCD cấp I: Là phân hệ của mạng TSLCD kết nối tới các thiết bị đầu cuối tại Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, các Bộ, Ban, ngành và các cơ quan tương đương trực thuộc Trung ương, Tỉnh ủy/Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Cục Bưu điện Trung ương cung cấp, quản lý, vận hành và khai thác.

Mạng TSLCD cấp II: Là phân hệ của mạng TSLCD kết nối tới các thiết bị đầu cuối tại các cơ quan cấp huyện bao gồm Quận/Huyện/Thị ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Quận/Huyện; các cơ quan cấp xã bao gồm Đảng ủy xã/phường, các cơ quan tương đương cấp xã/phường do doanh nghiệp viễn thông cung cấp, quản lý, vận hành và khai thác trên địa bàn.

Bảo đảm ATTT cho hạ tầng mạng TSLCD, bao gồm: thiết kế hạ tầng mạng có phân vùng thành từng vùng mạng chức năng phù hợp với hệ thống thông tin theo cấp độ tương ứng; phải có phương án quản lý truy nhập hệ thống từ các mạng bên ngoài nhằm quản lý và ngăn chặn, các truy nhập trái phép từ các mạng bên ngoài vào mạng trong; phải có biện pháp quản lý truy nhập từ bên trong mạng ra các mạng bên ngoài và mạng Internet, nhằm đảm bảo chỉ những kết nối mạng hợp lệ theo chính sách của cơ quan, tổ chức mới được cho phép kết nối ra bên ngoài; phải có phương án lưu trữ và quản lý nhật ký hệ thống phục vụ việc theo dõi, giám sát hoạt động bình thường, các hoạt động liên quan đến ATTT của hệ thống; phải có phương án phòng, chống xâm nhập, phần mềm độc hại nhằm giám sát phát hiện sớm, xử lý và ngăn chặn những cuộc tấn công mạng, những sự kiện bất thường xảy ra trên hệ thống qua môi trường mạng; đồng thời phải có phương án bảo vệ các thiết bị mạng, thiết bị ATTT trong hệ thống nhằm giám sát và ngăn chặn truy nhập, thay đổi trái phép cấu hình và hoạt động của thiết bị.

Bảo đảm ATTT cho mạng TSLCD, Thông tư 27 quy định, mạng TSLCD cấp I phải đáp ứng tối thiểu các tiêu chí yêu cầu về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, được quy định tại khoản 5, Điều 9 Thông tư 03 ngày 24/4/2017 của Bộ trưởng Bộ TT&TT quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định 85 ngày 1/7/2017 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

Mạng TSLCD cấp II phải đáp ứng tối thiểu các tiêu chí yêu cầu về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, được quy định tại khoản 3, Điều 9 Thông tư 03 của Bộ TT&TT và hướng dẫn một số điều của Nghị định 85 của Chính phủ.

Đối với việc bảo đảm ATTT cho phân hệ quản lý mạng TSLCD, Bộ TT&TT yêu cầu, phân hệ quản lý mạng phải được tách riêng với các phân hệ mạng khác và không được kết nối Internet; có hệ thống quản lý xác thực tập trung đối với các tài khoản truy cập cấp hình thiết bị, phân quyền phù hợp cho người quản trị.

Bộ TT&TT giao trách nhiệm cho Cục Bưu điện Trung ương chủ trì, xây dựng kế hoạch phát triển mạng TSLCD; chủ trì hướng dẫn các đơn vị thi hành các nội dung của Thông tư 27; đồng thời phối hợp cùng Vụ KH&CN xây dựng, trình Bộ TT&TT ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng, bảo đảm an toàn thông tin trên mạng TSLCD.

Cục Bưu điện Trung ương cũng có trach nhiệm chủ trì ban hành các quy chế, chính sách, chỉ tiêu chất lượng, quy trình, quy phạm bảo đảm kết nối, bảo đảm an toàn thông tin liên quan đến mạng TSDCD; kiểm tra, đánh giá định kỳ hoặc đột xuất để đảm bảo an toàn mạng TSLCD, điều phối xử lý sự cố phát sinh trên mạng lưới; phối hợp thực hiện công tac thanh tra, kiểm tra trên mạng TSLCD.

Trong trường hợp khẩn cấp, được huy động hạ tầng, năng lực của doanh nghiệp viễn thông để phục vụ thông tin khẩn cấp theo yêu cầu của các cơ quan Đảng, Nhà nước tại Trung ương. Định kỳ 6 tháng, hằng năm chỉ đạo doanh nghiệp viễn thông cung cấp kết nối và dịch vụ cho mạng TSLCD cấp II tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo về tình hình khai thác, sử dụng mạng TSLCD với Cục Bưu điện Trung ương và Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cục Bưu điện Trung ương là đầu mối của Bộ TT&TT để tiếp nhận thông tin từ Sở TT&TT tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về mạng TSLCD; là đầu mối cung cấp các dịch vụ của doanh nghiệp viễn thông triển khai trên mạng TSDLC cấp I.

Cục cũng có trách nhiệm triển khai các giải pháp, hệ thống thiết bị để bảo đảm các yêu cầu về dung lượng, tốc độ, chất lượng dịch vụ, an toàn thông tin và phương án dự phòng của mạng TSLCD; định kỳ rà soát, đánh giá, đề xuất cấp độ bảo đảm an toàn hệ thống thông tin, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài ra, Thông tư 27 cũng quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ TT&TT; của doanh nghiệp viễn thông cung cấp hạ tầng kết nối và dịch vụ cho mạng TSLCD; của các đơn vị chuyên trách CNTT các cơ quan Đảng, Nhà nước tại Trung ương; của các Sở TT&TT tỉnh, thành phố và trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân sử dụng mạng TSLCD.

Nguồn: http://ehealth.gov.vn

 

Các tin đã đưa ngày: