Quản lý danh mục

Nâng cao ý thức trách nhiệm trong quản lý và bảo vệ nguồn nước sạch

20/08/2014

Bên cạnh những nỗ lực nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ thì vấn đề quan tâm hiện nay là cần bảo vệ nguồn nước sinh hoạt hiện có bằng các hoạt động cộng đồng, đẩy mạnh tuyên truyền về tầm quan trọng của nguồn nước, của nước sạch, công tác sản xuất và cung cấp nước sạch, công tác bảo vệ môi trường và nguồn nước, bảo vệ hệ thống cấp nước... Qua đó, nâng cao nhận thức, vận động cộng đồng tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường và nguồn nước.

Bên cạnh đó cần đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước về chất lượng các nguồn nước (sông, suối, các nguồn nước ngầm). Cơ quan chức năng cần định kỳ kiểm tra đánh giá chất lượng nguồn nước đang khai thác để phục vụ nhu cầu ăn uống, sinh hoạt tập trung; thông báo diễn biến chất lượng các nguồn nước cho đơn vị cấp nước biết để có biện pháp xử lý phù hợp, hoặc đề xuất phương án thay đổi nguồn nước khai thác về lâu dài.

 

Điều tra và quản lý chặt chẽ các nguồn thải, các nguy cơ có thể gây ô nhiễm các nguồn nước, nhất là khu vực thượng nguồn các con sông, suối. Phối hợp xử lý, xử phạt các trường hợp làm ô nhiễm các nguồn nước. Rà soát và quản lý chặt chẽ việc cấp giấy phép khai thác nguồn nước ngầm; những khu vực có thể khai thác nguồn nước mặt, hoặc đã có hệ thống cấp nước tập trung không được cấp phép khai thác nước ngầm, nhằm đảm bảo khai thác hợp lý, tiết kiệm và hạn chế ô nhiễm nguồn nước ngầm.

Nâng cao trách nhiệm trong quản lý, quy hoạch các khu công nghiệp, khu dân cư, bệnh viện, khu chăn nuôi, các khu nghĩa trang… phải tuân thủ quy định về bảo vệ nguồn nước. Đối với các địa phương trong lưu vực thượng nguồn các sông, suối cần quản lý chặt chẽ các cơ sở sản xuất, nuôi trồng, chế biến, chợ, bệnh viện, các nguồn có thể gây ô nhiễm nguồn nước… Tăng cường tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường và nguồn nước.

Về lâu dài, các cơ quan tham mưu giúp tỉnh có quy hoạch cụ thể về phát triển ngành nước gắn với chiến lược phát triển kinh tế-xã hội tỉnh đến năm 2020 và năm 2025, nhằm đáp ứng yêu cầu chỉ tiêu dùng nước sinh hoạt đối với dân cư khu đô thị, cũng như đề ra các giải pháp sử dụng hợp lý, cân đối, có hiệu quả các nguồn tài nguyên nước; phát triển hệ thống cấp nước cho các khu đô thị một cách bền vững và ổn định góp phần phục vụ tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Bs. Lê Xuân Khởi

(Trung tâm TT - GDSK Vĩnh Phúc)

 

Các tin đã đưa ngày: