Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân

03/06/2016

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đến nay, cả nước có trên 70,8 triệu đối tượng tham gia BHYT, tăng khoảng 0,83 triệu, tương đương với 1,2% so với năm 2015. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chủ động phối hợp với Bộ Y tế và các bộ, ngành, đơn vị liên quan tích cực triển khai, thực hiện việc tin học hóa công tác khám chữa bệnh và cơ bản hoàn thành công tác đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

Tại điểm cầu Vĩnh Phúc

Để hoàn thành sớm mục tiêu tiến tới BHYT toàn dân và đảm bảo trước ngày 30/6/2016 đưa vào vận hành, sử dụng hệ thống tin học giám định, thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo đúng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Chính phủ xem xét điều chỉnh chỉ tiêu thực hiện bao phủ BHYT giai đoạn 2016-2020 với định hướng phấn đấu đến năm 2020, cả nước có ít nhất 90% dân số có BHYT; cho mở rộng và đa dạng hóa mạng lưới đại lý thu BHYT, huy động các doanh nghiệp, đơn vị, các cơ sở y tế từ tuyến xã trở lên, các điểm, trạm Bưu điện,…tham gia vào mạng lưới đại lý BHYT; cho phép các thành viên trong 1 hộ gia đình được tham gia BHYT tại các thời điểm khác nhau trong năm và được giảm trừ mức đóng BHYT từ thành viên thứ 2 trở đi theo Luật BHYT; nâng cao chất lượng cung ứng các dịch vụ y tế, cải cách thủ tục khám, chữa bệnh; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở, đưa nội dung phát triển đối tượng tham gia BHYT là một trong các chỉ tiêu phát triển kinh tế -xã hội hằng năm, 5 năm. Cùng với đó, Bộ Y tế sớm ban hành, cập nhật đầy đủ bộ mã dịch vụ y tế dùng chung, mã bệnh tật; sớm chuẩn hóa danh mục của phần mềm quản lý bệnh viện với danh mục dùng chung do Bộ Y tế ban hành.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT, ngành Y tế đã triển khai đồng bộ các giải pháp như: Thực hiện cải tiến quy trình giảm thời gian khám bệnh; tăng cường nhân lực phục vụ người bệnh, tăng thêm bàn khám, người khám, người thu tiền; cải tạo cơ sở hạ tầng khám bệnh; công khai số điện thoại đường dây nóng nhằm thu nhận các ý kiến phản hồi của người bệnh. Bên cạnh đó, Bộ Y tế đã phối hợp với các ngành liên quan, tích cực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám, chữa bệnh, thanh toán BHYT. Bộ Y tế đề xuất Chính phủ nâng mức hỗ trợ mua BHYT cho người cận nghèo từ 70% lên 90%; mức hỗ trợ mua BHYT cho người làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức số trung bình từ 30% lên 50-70%; chỉ đạo thực hiện BHYT theo hình thức hộ gia đình một cách linh hoạt theo hướng không bắt buộc toàn bộ thành viên gia đình phải tham gia BHYT cùng thời điểm; giảm trừ mức đóng cho thành viên hộ gia đình; các ngành tăng cường tuyên truyền, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và đảm bảo cấp thẻ BHYT kịp thời; các địa phương bảo đảm đủ ngân sách cho việc mua và hỗ trợ mua thẻ cho các đối tượng chính sách xã hội, trước mắt tập trung hỗ trợ 30% mức đóng BHYT còn lại cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo.

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều nhất trí cao với báo cáo đánh giá tình hình phát triển đối tượng BHXH và BHYT, để đạt mục tiêu bao phủ y tế toàn dân, các ngành, địa phương cần quan tâm hơn nữa công tác tuyên truyền; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; rà soát hộ nghèo vận động mua BHYT; khắc phục những phiền hà, sách nhiễu; đồng thời nâng cao cơ sở vật chất khám, chữa bệnh, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để công khai minh bạch giúp người dân yên tâm.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc các Bộ, ngành, địa phương trong triển khai, thực hiện BHYT toàn dân. Đồng thời yêu cầu Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức hệ thống mạng lưới đại lý thu BHYT theo cơ chế dịch vụ công đối với tổ chức đơn vị phù hợp với quy định của Luật BHYT; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia theo hình thức hộ gia đình, đảm bảo trong năm tài chính sẽ có đủ 100% thành viên thuộc hộ gia tham gia BHYT để được giảm trừ mức đóng theo quy định. UBND các tỉnh, thành phố bố trí ngân sách và huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ người dân tham gia BHYT, trong đó tập trung hỗ trợ người thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo, hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình; học sinh, sinh viên thuộc hộ gia đình đông con, gặp nhiều khó khăn về kinh tế. Thủ tướng giao Bộ Y tế xây dựng phương án điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo hướng tính đúng, tính đủ và đảm bảo sự công bằng giữa người có và không có BHYT, tạo động lực thúc đẩy người dân tích cực tham gia BHYT.

Về tin học hóa công tác giám định và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương hoàn thành việc xây dựng, ban hành cập nhật đầy đủ bộ mã dịch vụ y tế dùng chung về thuốc, dịch vụ kỹ thuật, vật tư, mã bệnh tật và các thông tin phục vụ công tác quản lý khám chữa bệnh và thanh toán BHYT; các cơ sở khám chữa bệnh phải hoàn thành việc liên thông, kết nối đầy đủ thông tin công tác quản lý khám, chữa bệnh và thanh toán BHYT trên hệ thống mạng điện tử toàn quốc ngay khi bệnh nhân ra viện. UBND các tỉnh, thành phố sớm chuẩn hóa danh mục của phần mềm quản lý bệnh viện với danh mục dùng chung do Bộ Y tế ban hành; thực hiện việc liên thông dữ liệu với cơ quan BHXH theo đúng tiến độ và quy định cuả hệ thống thông tin giám định, thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT.

Phát biểu chỉ đạo ngay sau hội nghị toàn quốc về BHYT toàn dân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành yêu cầu các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể và UBND các huyện, thành, thị cần tiếp tục phát triển đối tượng tham gia BHYT, phấn đấu đạt chỉ tiêu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt cần có giải pháp để thực hiện việc phát triển BHYT đối với 3 nhóm chưa tham gia 100% là hộ gia đình, học sinh, sinh viên và nhóm doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Phối hợp thực hiện tốt Luật BHYT, đẩy mạnh tuyên truyền chính sách pháp luật về BHYT để người dân hiểu được quyền và lợi ích khi tham gia; gắn chỉ tiêu phát triển BHYT vào thực hiện nhiệm vụ nông thôn mới, duy trì bền vững tỷ lệ người dân tham gia. Cùng với đó, đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong khám và chữa bệnh; đổi mới mạnh mẽ tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh của cán bộ, y, bác sỹ, tăng cường xã hội hóa y tế.

Đồng chí Lê Duy Thành giao Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Sở Y tế, Viễn thông Vĩnh Phúc, Viettel Vĩnh Phúc khẩn trương triển khai, thực hiện các phần mềm ứng dụng trong thanh toán và giám định về BHYT trên địa bàn.

Nguồn: http://vinhphuc.gov.vn (Đức Hiền)

Các tin đã đưa ngày: