UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015-2021

03/12/2015

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Kế hoạch số 124-KH/TU ngày 22/9/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch 6776/KH-UBND ngày 28/10/2015 sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015-2021. Nội dung cơ bản như sau:

 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt học tập, phổ biến các văn bản của Trung ương và của tỉnh:  

 

Thủ trưởng các cơ quan, địa phương thực hiện:

 

1.1 Tăng cường công tác lãnh đạo toàn diện, sâu sắc, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của từng CBCCVC và tạo sự đồng thuận về chủ trương sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC.

 

1.2. Triển khai học tập, quán triệt các văn bản:Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính Phủ về chính sách tinh giản biên chế, Thông tư liên tịch số 01/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ, Kế hoạch số 124-KH/TU ngày 22/9/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các nội dung của Kế hoạch này.

 

2. Sắp xếp tổ chức bộ máy:

 

2.1. Rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu, tổ chức bộ máy của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện trên cơ sở các quy định của Chính phủ và hướng dẫn của các bộ, ngành, qua đó kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu, tổ chức bộ máy đúng quy định. Kiện toàn tổ chức các cơ quan hành chính sự nghiệp từ cấp tỉnh đến huyện, xã đặc biệt là các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh giảm đầu mối, giảm sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm bộ máy đồng bộ, tinh gọn, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, giảm khâu trung gian, không tăng đầu mối bên trong của các cơ quan, đơn vị hành chính.

 

2.2. Các sở, ban, ngành chủ động sắp xếp, chuyển đổi cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

 

2.3. Các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh thực hiện thoái vốn theo lộ trình Kế hoạch số 3341/KH-UBND ngày 19-6-2014 của UBND tỉnh về việc sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp nhà nước, tổ chức lại, chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập đến năm 2015; Thực hiện chuyển đổi các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần theo Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ.

 

2.4. Tiến hành xây dựng Đề án khoán kinh phí cho các địa phương để chi trả phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách theo tinh thần Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08-4-2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22-10-2009 của Chính phủ; nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh cho phù hợp với Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22-10-2009 và Nghị định số 29/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

 

3. Tinh giản biên chế:

 

3.1. Quản lý biên chế:

 

- Kiên trì chủ trương tinh giản biên chế, sử dụng biên chế tiết kiệm, thực hiện có hiệu quả chính sách tinh giản biên chế; về nguyên tắc, không tăng biên chế trong toàn tỉnh, trường hợp thành lập tổ chức mới hoặc được giao thêm nhiệm vụ thì cân đối, điều chỉnh trong tổng số biên chế hiện có. Giữ ổn định biên chế của các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp đến hết năm 2016, từ năm 2017 thực hiện khoán hoặc hỗ trợ kinh phí để thực hiện nhiệm vụ. Đối với lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế khi thành lập mới tổ chức hoặc tăng quy mô học sinh, giường bệnh thì có thể bổ sung biên chế theo định mức quy định nhưng phải quản lý chặt chẽ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức.

 

- Các cơ quan, địa phương thực hiện nguyên tắc chỉ được sử dụng 50% số biên chế đã được tinh giản và giải quyết chế độ nghỉ hưu đúng tuổi hoặc thôi việc theo quy định, số còn lại đưa vào dự phòng để sử dụng cho việc thành lập tổ chức mới hoặc thực hiện nhiệm vụ mới (trừ đối tượng là cán bộ, công chức cấp xã).

 

- Sớm hoàn thiện việc xác định vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập để làm căn cứ xác định biên chế phù hợp.

 

3.2. Thực hiện chính sách tinh giản biên chế:

 

3.2.1. Xây dựng Đề án tinh giản biên chế:

 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm xây dựng Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 và Đề án tinh giản biên chế hàng năm để thực hiện, trong đó cần xác định số tinh giản biên chế tối thiểu là 10% so với tổng biên chế được giao năm 2015. Trong nội dung Đề án tinh giản biên chế cần xác định và lập các danh sách sau:

 

+ Danh sách số CBCCVC nghỉ hưu đúng tuổi và Danh sách số CBCCVC dự kiến nghỉ thôi việc;

 

+ Danh sách dự kiến số cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng không xác định thời hạn trong diện tinh giản biên chế.

 

3.2.2. Giải quyết tinh giản biên chế:

 

Căn cứ Đề án tinh giản biên chế được phê duyệt, hàng năm các cơ quan, đơn vị gửi danh sách các trường hợp thuộc đối tượng tinh giản biên chế về Sở Nội vụ theo định kỳ 6 tháng đầu năm (vào ngày 30/9 năm trước liền kề) và 6 tháng cuối năm (vào ngày 30/3 của năm) để xem xét, giải quyết.

 

4. Cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC.
Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, cùng với nhiệm vụ sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, các cơ quan, đơn vị rà soát và tiến hành cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC phù hợp với vị trí việc làm với các nội dung cụ thể như sau:

 

- Rà soát, sắp xếp, bố trí đội ngũ CBCCVC đảm nhận nhiệm vụ phù hợp với trình độ chuyên môn đào tạo, năng lực công tác đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm; thực hiện phân công, cơ cấu lại từng vị trí việc làm theo chức năng nhiệm vụ đảm bảo cơ cấu hợp lý về chuyên môn, chức danh nghề nghiệp, độ tuổi, giới tính .... Qua sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ xác định số lượng CBCCVC dôi dư, không phù hợp vị trí việc làm để giải quyết cho thôi việc, tinh giản biên chế đối với các trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ, trình độ năng lực yếu kém...

 

- Đổi mới phương thức tuyển dụng công chức, viên chức, chú trọng chất lượng công chức, viên chức ngay từ khi tuyển dụng; thực hiện đánh giá, phân loại CBCCVC theo nguyên tắc sát với thực tiễn, nội dung đánh giá căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ, tránh đánh giá hình thức, cào bằng. Thực hiện đồng bộ các giải pháp trong quản lý, sử dụng CBCCVC như quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, thôi việc, đào tạo, bồi dưỡng ... để nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC, đảm bảo theo tiêu chuẩn chức danh từng vị trí việc làm.

 

- Cải tiến phương thức, quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo quản lý theo hướng đề cao trách nhiệm của cấp có thẩm quyền bổ nhiệm xem xét, quyết định trên cơ sở tiêu chuẩn, điều kiện và kết quả công việc. Thực hiện đúng quy định về số lượng cấp phó trong các cơ quan.

 

- Giải quyết các chính sách về nâng ngạch, thăng hạng, bổ nhiệm ngạch, thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với CBCCVC đảm bảo phù hợp với vị trí việc làm và đúng quy định. Hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh theo ngạch công chức, hạng viên chức và vị trí việc làm nhằm trang bị kiến thức về văn hóa công sở, trách nhiệm và đạo đức công vụ, nghề nghiệp, thay đổi cơ bản về tinh thần, thái độ phục vụ của CBCCVC theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả.     

 

  - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, CBCCVC; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết để rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện.

 

- Thực hiện cơ chế khoán kinh phí quản lý hành chính gắn với chế độ tiền thưởng để khuyến khích những người làm việc tốt, hiệu quả.
Nội dung cụ thể Kế hoạch 6776/KH-UBND được đăng tải kèm theo./.
 
Nguồn: http://sonoivu.vinhphuc.gov.vn
Các tin đã đưa ngày: