Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý KCB, phấn đấu hoàn thành xong trước ngày 30/6/2016 việc kết xuất dữ liệu đầu ra trong thanh quyết toán BHYT.

27/05/2016

Ngày 25/5/2016, Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Phúc đã ban hành Văn bản số 668/SYT-VP về việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT, phấn đấu hoàn thành xong trước ngày 30/6/2016 việc kết xuất dữ liệu đầu ra trong thanh quyết toán BHYT.

Theo đó, Giám đốc Sở Y tế yêu cầu Giám đốc các Bệnh viện tuyến tỉnh, các Trung tâm y tế tuyến huyện thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Khẩn trương tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch số 06/KH-SYT ngày 15/2/2016 của Sở Y tế.

2. Hoàn thành xong trước ngày 30/6/2016 việc kết xuất dữ liệu đầu ra trong thanh quyết toán BHYT.

Chi tiết nội dung Văn bản và các tài liệu liên quan:

Các tin đã đưa ngày: