Thông báo: Kết quả lấy ý kiến về việc xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 13 - năm 2023 của Sở Y tế

06/06/2022

Căn cứ Nghị định số 41/2015/NĐ-CP ngày 05/5/2015 của Chính phủ quy định về xét tặng “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”;

Thực hiện Quyết định số 5476/QĐ-BYT ngày 29/11/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14 - năm 2023; Kế hoạch số 12/KH-SYT ngày 15/3/2022 của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14 - năm 2023; Quyết định số 743/QĐ-SYT ngày 09/5/2022 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc về thành lập Hội đồng xét tặng “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14 - năm 2023 của Sở Y tế Vĩnh Phúc;

Hội đồng xét tặng “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” của Sở Y tế (Hội đồng cấp cơ sở) đã tiến hành họp và bỏ phiếu kín để chọn các Thầy thuốc có đủ tiêu chuẩn xét chọn danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú”, trình Hội đồng cấp trên xem xét. Kết quả cụ thể như sau:

1. Danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú: Có 3 Thầy thuốc đề nghị xét tặng.

TT Họ và tên Chức vụ, nơi công tác Tỷ lệ % số người đồng ý / số người lấy ý kiến
Quần chúng Hội đồng
1 DS. Trần Văn Chung Chi cục trưởng Chi cục An toàn thực phẩm 13/13 12/12
100% 100%
2 BS. Nguyễn Hoài Nam Chi cục trưởng Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh Vĩnh Phúc 12/12 12/12
100% 100%
3 BS. Viên Văn Sáu Giám đốc Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh Vĩnh Phúc 14/14 12/12
100% 100%

Hội đồng cơ sở thông báo đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân, kết quả xét tặng danh hiệu  “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14 - năm 2022 của Hội đồng cấp cơ sở. Các cá nhân có ý kiến đóng góp, kiến nghị về kết quả xét tặng, đề nghị gửi ý kiến bằng văn bản về Hội đồng trước 17h ngày 20/6/2022, để Hội đồng tổng hợp và xem xét./.

 

Các tin đã đưa ngày: