Quản lý danh mục

Thông báo: Tổ chức Xét thăng Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên ngành y tế từ hạng IV lên hạng III tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022

18/03/2022

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019; Các văn bản của Chính phủ, văn bản của Bộ Nội vụ, Bộ Y tế. Thực hiện Quyết định số 3467/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế từ hạng IV lên hạng III tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021;  Quyết định số 505/QĐ-UBND ngày 16/3/2022 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt bổ sung chỉ tiêu xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế từ hạng IV lên hạng III tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021.

Ngày 18/3/2022 Sở Y tế ban hành Kế hoạch số 17/KH-SYT về Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên ngành y tế từ hạng IV lên hạng III năm 2022. Để công tác xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế từ hạng IV lên hạng III tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022, thực hiện khách quan, công khai đúng theo quy định và kế hoạch.

Thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức: Thực hiện theo Kế hoạch số 17/KH-SYT ngày 18/3/2022 của Sở Y tế.

Sở Y tế trân trọng thông báo đến các sở, ban, ngành đoàn thể, các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh để phối hợp cử viên chức tham dự kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế từ hạng IV lên hạng III tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022 đúng thời gian./.

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: