Xin ý kiến Dự thảo: BC đánh giá tác động, Tờ trình, Nghị quyết quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2.

08/03/2022

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009; Luật giá số 12/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012; Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BYT ngày 18/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS- CoV- 2;

Sở Y tế đã xây dựng các Dự thảo và xin ý kiến góp ý của nhân dân, gồm: Báo cáo đánh giá tác động; Tờ trình của UBND tỉnh, Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 (chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm phản ứng) trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc. Mọi ý kiến đóng góp vui lòng gửi về Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc (địa chỉ: số 12, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc; Email: soyt@vinhphuc.gov.vn)

Thời gian đăng tải xin ý kiến góp ý kể từ ngày 09/3/2022-11/3/2022.

Sở Y tế trân trọng cảm ơn./.

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: