Quản lý danh mục

Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng cho phòng tiêm chủng vắc xin Hoàng Thành trực thuộc Công ty TNHH phân phối thương mại Dịch vụ Bắc Việt.

06/09/2021

Sở Y tế nhận được Văn bản số 15/TB-HTVP ngày 20/8/2021 của Phòng tiêm chủng vắc xin Hoàng Thành trực thuộc Công ty TNHH phân phối thương mại Dịch vụ Bắc Việt về việc thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (sao kèm Văn bản này);

          Căn cứ Điều 11 Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng, Sở Y tế đăng tải thông báo tự công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng của Phòng tiêm chủng vắc xin Hoàng Thành trực thuộc Công ty TNHH phân phối thương mại Dịch vụ Bắc Việt trên Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử của Sở Y tế từ ngày 06/9/2021, cụ thể như sau:

1. Tên cơ sở thông báo: Phòng tiêm chủng vắc xin Hoàng Thành trực thuộc Công ty TNHH phân phối thương mại Dịch vụ Bắc Việt.

2. Địa chỉ: Khu TTTM và nhà ở Phúc Sơn, xã Thượng Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

3. Người đứng đầu cơ sở: BS. Hoàng Thị Kim Quang.

4. Điện thoại liên hệ: 0914.631.090, Email: tiemchunghoangthanh2@gmail.com.  

Yêu cầu Phòng tiêm chủng vắc xin Hoàng Thành trực thuộc Công ty TNHH phân phối thương mại Dịch vụ Bắc Việt tiếp tục duy trì, bảo đảm liên tục đáp ứng đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và quy trình thực hành theo quy định tại Điều 9, Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng; Khoản 3, Điều 15, Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế và thực hiện cập nhật thông tin về đối tượng tiêm chủng trên Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng Quốc gia theo Quyết định số 3421/QĐ-BYT ngày 28/7/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng Quốc gia, thực hiện các biện pháp về phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo đúng quy định của Trung ương, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh và các cơ quan chuyên môn.

Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Tường thực hiện giám sát hoạt động tiêm chủng dịch vụ của phòng tiêm và tổng hợp báo cáo theo quy định.

 

Các tin đã đưa ngày: