Quản lý danh mục

Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II đối với Phòng khám đa khoa Nam Long

19/08/2021

Sở Y tế nhận được Văn bản số 21/CB-2021 ngày 12/8/2021 của Phòng khám Đa khoa Nam Long về cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học (sao gửi kèm theo văn bản này);

Căn cứ Khoản 3, Điều 10 và Điều 13, Nghị định số 103/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định về Quy trình, thủ tục công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học, Sở Y tế đăng tải Bản tự công bố phòng xét nghiệm của Phòng khám Đa khoa Nam Long đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II trên Cổng Thông tin và Giao tiếp điện tử của Sở Y tế từ ngày 18/8/2021.

Để bảo đảm an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm, Sở Y tế yêu cầu Phòng khám Đa khoa Nam Long tiếp tục duy trì, bảo đảm liên tục đáp ứng đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và quy trình thực hành theo quy định tại Điều 6, Nghị định số 103/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm; Điều 4, Thông tư số 37/2017/TT-BYT ngày 25/9/2017 của Bộ Y tế về việc Quy định về thực hành đảm bảo an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm và chấp hành các quy định khác có liên quan.

 

Các tin đã đưa ngày: