Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng cho Bệnh viện 74 Trung ương

28/06/2021

Sở Y tế nhận được Văn bản số 468/TB-BV74TW ngày 24/6/2021 của Bệnh viện 74 Trung ương về việc thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (sao kèm Văn bản này); Căn cứ Điều 11 Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Thủ
tướng Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng, Sở Y tế đăng tải thông báo tự công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng của Bệnh viện 74 Trung ương trên Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử của Sở Y tế từ ngày 28/6/2021, cụ thể như sau:
1. Tên cơ sở thông báo: Bệnh viện 74 Trung ương.
2. Địa chỉ: Phố Triệu Thị Khoan Hòa, Tổ 8, Phường Hùng Vương, Thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
3. Người đứng đầu cơ sở: TS. Vũ Quang Diễn.
4. Điện thoại liên hệ: 0211.350.2027, Email:
benhvien74tw@gmail.com.
Sở Y tế yêu cầu Bệnh viện 74 Trung ương tiếp tục duy trì, bảo đảm liên tục đáp ứng đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và quy trình thực hành theo quy định tại Điều 9, Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng; Khoản 3, Điều 15, Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế và thực hiện cập nhật thông tin về đối tượng tiêm chủng trên Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng Quốc gia theo Quyết định số 3421/QĐ-BYT ngày 28/7/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng Quốc gia.

 

Các tin đã đưa ngày: