Hướng dẫn liên ngành về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021

23/06/2021

Căn cứ Quy chế phối hợp số 1730/2020/QC-SYT-SGD ngày 19/8/2020 giữa Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo về Quy chế phối hợp về công tác Y tế trường học trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngày 23/6/2021, Liên ngành Sở Y tế - Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phối hợp xây dựng ban hành Hướng dẫn số 1799/HDLN-SYT-GDĐT để Hướng dẫn công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021.

Nội dung cụ thể tại file đính kèm:

 

Các tin đã đưa ngày: