Quản lý danh mục

Bổ sung thông tin quy đổi trình độ Ngoại ngữ tương đương đối với thăng hạng chức danh từ hạng III lên hạng II

07/08/2019

Thực hiện Văn bản số 4203/BYT-TCCB ngày 23/7/2019 của Bộ Y tế về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế năm 2019. Ngày 01/8/2019, Sở Y tế ban hành Văn bản số 911/SYT-TCCB về việc đăng ký, nộp hồ sơ thi thăng hạng CDNN viên chức chuyên ngành y tế từ hạng III lên hạng II, từ hạng II lên hạng I.

Căn cứ Công văn số 6089/BGĐT-GDTX ngày 27/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phúc đáp Công văn số 4453/BNV-CCVC; Công văn số 6089/BGĐT-GDTX ngày 27/10/2014 về quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học (Sở Y tế gửi kèm bản photo hai Công văn này).

Tại Văn bản số 911/SYT-TCCB ngày 01/8/2019 của Sở Y tế, Trang 3, Mục 3, Điểm b, Tiểu mục (7):

(7) Chứng chỉ Ngoại ngữ: Bậc 3 (B1) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 hoặc Chứng chỉ C có thời gian cấp trước ngày 25/12/2017 theo Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT.  

Sở Y tế bổ sung thông tin quy đổi trình độ Ngoại ngữ tương đương đối với thăng hạng chức danh từ hạng III lên hạng II, như sau:

Chứng chỉ Ngoại ngữ: Bậc 3 (B1) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 hoặc Chứng chỉ C có giá trị được quy đổi tương đương theo quy định tại Công văn số 6089/BGĐT-GDTX ngày 27/10/2014, Công văn số 3755/BGĐT-GDTX ngày 03/8/2016.

Sở Y tế trân trọng thông báo để các đơn vị hướng dẫn đối tượng dự thi./.

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: