Quản lý danh mục

Kết quả xét tặng danh hiệu "Thấy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú" của Hội đồng cấp tỉnh Lần thứ 13 - Năm 2020

01/08/2019

Ngày 01/8/2019, Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu TTND-TTUT, UBND tỉnh đã ban hành thông báo Kết quả xét tặng danh hiệu "Thấy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú" của Hội đồng cấp tỉnh Lần thứ 13 - Năm 2020.

Toàn văn của Thông báo như sau:

BBT, Cổng TTGTĐT Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: