Tài liệu Hội nghị tập huấn Truyền thông giáo dục y đức, y nghiệp cho cán bộ y tế tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018

13/12/2018

Thực hiện công văn số 1719/SYT-NVY ngày 10/12/2018 của Sở Y tế Vĩnh Phúc về việc tổ chức lớp tập huấn Truyền thông giáo dục y đức, y nghiệp cho cán bộ y tế tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018. 

Sở Y tế đăng tải Chương trình và Tài liệu Hội nghị tập huấn Truyền thông giáo dục y đức, y nghiệp cho cán bộ y tế tỉnh Vĩnh Phúc bắt đầu từ 7h30 ngày 14/12/2018 tại Trường Trung cấp y tế Vĩnh Phúc.

 

 

Các tin đã đưa ngày: