Đăng ký thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2018

31/10/2018

Thực hiện Kế hoạch số 8223/KH-UBND ngày 22/10/2018 của UBND tỉnh, ngày 31/10/2018 Sở Y tế ban hành văn bản số 1533/SYT-TCCB Về việc đăng ký thi nâng ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2018.

Toàn văn của văn bản như sau:

Ban BT CTTĐT Sở 

Các tin đã đưa ngày: