Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho cán bộ thuộc đối tượng 4 năm 2018

31/07/2018

Đồng chí Đặng Quang Thanh, PGĐ Sở Y tế khai mạc lớp bồi dưỡng

Sáng ngày 31/07/2018, Sở Y tế Vĩnh Phúc phối hợp với Hội giáo dục Quốc phòng – An ninh đã khai mạc lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ thuộc đối tượng 4 năm 2018. Lớp học gồm 58 học viên là đảng viên, chuyên viên tại 7 cơ quan, đơn vị thuộc Đảng bộ Sở Y tế.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Đặng Quang Thanh – Phó giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ là nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ các cấp, các ngành và đảng viên về quan điểm, đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước; nắm vững nguyên tắc, cơ chế lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; nhận rõ về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với Việt Nam, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trên từng lĩnh vực công tác.

Qua lớp bồi dưỡng, các học viên được trang bị những nội dung chủ yếu về chủ trương, đường lối của Nhà nước về Quốc phòng – An ninh; nhận biết được âm mưu, thủ đoạn của những thế lực thù địch đối với Đảng và Nhà nước; Trách nhiệm của bản thân và công dân trong nhiệm vụ Quốc phòng – An ninh của đất nước thông qua một số chuyên đề như: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về Quốc phòng –An ninh; về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố Quốc phòng –An ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng –An ninhquốc gia, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Giáo dục Quốc phòng –An ninh, Luật Dân quân tự vệ, Luật Biên giới quốc gia, Luật Biển Việt Nam, Pháp lệnh dự bị động viên...

Kết thúc lớp bồi dưỡng mỗi học viên sẽ được kiểm tra, đánh giá kết quả và cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng năm 2018./.

                                                          Văn Toản – Khánh Huyền

                                                (Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật VP)

Các tin đã đưa ngày: