Kế hoạch xét tuyển Bác sĩ năm 2018

09/04/2018

Ngày 09/4/2018, Sở Y tế Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch xét tuyển Bác sĩ năm 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Việc xét tuyển bác sĩ năm 2018 nhằm bổ sung đội ngũ viên chức có trình độ bác sĩ cho các đơn vị y tế còn thiếu bác sĩ, có năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt, đúng tiêu chuẩn chức danh Nhà nước quy định, am hiểu nghề nghiệp, chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phục vụ sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

2. Yêu cầu

2.1. Tổ chức xét tuyển bác sĩ năm 2018 phải thực hiện đúng các quy định tuyển dụng viên chức được quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và các Thông tư hướng dẫn liên quan của Bộ Nội vụ và Bộ Y tế.

2.2. Công tác xét tuyển phải được thực hiện nghiêm túc, khách quan, bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, đúng quy định hiện hành của Nhà nước về xét tuyển viên chức.

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

1. Đối tượng xét tuyển

1.1. Bác sĩ được tỉnh cử đi đào tạo và nhận hỗ trợ theo Quyết định số 57/2008/QĐ-UB ngày 06/11/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quy định thực hiện Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND ngày 25/07/2008 của HĐND tỉnh đã tốt nghiệp năm 2017.

1.2. Bác sĩ đào tạo hệ 6 năm, tốt nghiệp tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước, không thuộc diện tỉnh cử đi đào tạo và hưởng ngân sách của tỉnh.

2. Điều kiện đăng ký xét tuyển

Các đối tượng xét tuyển nêu trên nếu có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự xét tuyển viên chức bác sĩ ngành Y tế Vĩnh Phúc năm 2018.

a) Có đơn đăng ký xét tuyển;

b) Có lý lịch rõ ràng;

c) Có đủ văn bằng, chứng chỉ theo quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ hạng III, bác sĩ y học dự phòng hạng III, trong đó:

- Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành  khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 3755/BGDĐT-GDTX ngày 03/8/2016 về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

- Có trình độ Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương theo quy định tại Điều 23 Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và truyền thông quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

d) Có đủ sức khoẻ để đảm nhận công việc theo quy định của Bộ Y tế.

3. Những người sau đây không được đăng ký xét tuyển

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định hình sự của toà án, đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

4. Yêu cầu đối với người đăng ký xét tuyển

4.1. Những trường hợp bác sĩ được tỉnh cử đi đào tạo theo Quyết định số 57/2008/QĐ-UB ngày 06/11/2008 của UBND tỉnh thì đăng ký đơn vị tuyển dụng tại đơn vị đang được phân công hợp đồng lao động. Trường hợp thí sinh tham gia xét tuyển nhưng không trúng tuyển thì vẫn phải tiếp tục làm hợp đồng chờ xét tuyển lần sau.

4.2. Những trường hợp bác sĩ không thuộc diện tỉnh cử đi đào tạo chỉ được nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào 01 đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng năm 2018.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Hồ sơ đăng ký xét tuyển viên chức bao gồm:

1. Đơn đăng ký xét tuyển viên chức (theo mẫu);

2. Sơ yếu lý lịch tự thuật có dán ảnh 4cm x 6cm (có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển);

3. Bản sao Bằng tốt nghiệp đại học và kết quả học tập các năm học trong trường đại học; Bản sao các chứng chỉ ngoại ngữ, tin học;

4. Bản sao giấy khai sinh;

5. Bản sao sổ hộ khẩu hoặc Giấy xác nhận hộ khẩu thường trú,

6. Giấy xác nhận nhân sự của Công an xã, phường, thị trấn nơi cư trú.

7. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 hướng dẫn khám sức khỏe (thời điểm cấp trong vòng 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển);

8. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký xét tuyển viên chức không bán, mẫu hồ sơ được công khai trên Website của Sở Y tế tại địa chỉ: www.soyt.vinhphuc.gov.vn

- Các bản sao trong hồ sơ phải được chứng thực của UBND xã, phường, thị trấn. Hồ sơ đăng ký xét tuyển không trả lại cá nhân.

IV. CHỈ TIÊU, CƠ CẤU XÉT TUYỂN

1. Chỉ tiêu:

1.1. Đối tượng dự tuyển là Bác sĩ được tỉnh cử đi đào tạo và nhận hỗ trợ theo Quyết định số 57/2008/QĐ-UB ngày 06/11/2008 của UBND tỉnh: 16 chỉ tiêu gồm 13 bác sĩ đa khoa, 2 bác sĩ Y học dự phòng, 1 bác sĩ Y học cổ truyền.

1.2. Đối tượng dự tuyển là Bác sĩ đào tạo hệ 6 năm, tốt nghiệp tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước, không thuộc diện tỉnh cử đi đào tạo và hưởng ngân sách của tỉnh: 150 chỉ tiêu gồm 144 bác sĩ đa khoa; 02 bác sĩ Y học dự phòng; 04 bác sĩ Răng hàm mặt.

2. Cơ cấu xét tuyển: Có Biểu tổng hợp nhu cầu tuyển dụng Bác sĩ chi tiết của các đơn vị kèm theo Kế hoạch này (Biểu số 1, Biểu số 2).

V. NỘI DUNG XÉT TUYỂN

1. Tiêu chí xét tuyển, gồm 2 phần:

1.1. Kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.

1.2. Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành của người dự tuyển, thời gian 30 phút.

2. Nội dung phỏng vấn

- Hiểu biết về chức danh nghề nghiệp dự tuyển;

- Hiểu biết về quy chế chuyên môn của chức danh nghề nghiệp dự tuyển;

- Kiến thức chuyên môn theo chuyên ngành đã học, xử lý tình huống;

- Kỹ năng giao tiếp, ứng xử; kiến thức về y đức.

3. Cách tính điểm các tiêu chí xét tuyển

3.1. Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

3.2. Điểm tốt nghiệp được xác định bằng điểm trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

3.3. Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.

3.4. Điểm phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành, được tính theo thang điểm 100, tính hệ số 2.

3.5. Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn được tính theo quy định tại điểm 3.1; 3.2; 3.4 của mục này.

Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì kết quả xét tuyển là tổng số điểm được tính tại điểm 3.3; 3.4 mục này.

4. Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển bác sĩ năm 2018 phải có đủ các điều kiện sau đây:

4.1. Đối với những trường hợp được cử đi đào tạo theo Quyết định số 57/2008/QĐ-UB ngày 06/11/2008 của UBND tỉnh: Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên.

4.2. Đối với các trường hợp dự tuyển khác

a) Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;

b) Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm theo đơn vị đăng ký tuyển dụng.

4.3. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm phỏng vấn bằng nhau thì Giám đốc Sở Y tế quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại kế hoạch này.

4.4. Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên thì Giám đốc Sở Y tế quyết định người trúng tuyển.

4.5. Không thực hiện việc phúc khảo đối với nội dung phỏng vấn; Không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

5. Thứ tự xét ưu tiên trong xét tuyển

- Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

- Thương binh;

- Người hưởng chế độ chính sách như thương binh;

- Con liệt sĩ;

- Con thương binh;

- Con của người hưởng chính sách như thương binh;

- Người dân tộc ít người;

- Đội viên thanh niên xung phong;

- Đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

- Người dự tuyển là nữ.

VI. PHÍ XÉT TUYỂN

Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng, công chức, viên chức với mức thu 400.000 đồng (bốn trăm nghìn đồng)/ 01 thí sinh đối với kỳ tuyển dụng có từ 100 đến dưới 500 thí sinh dự tuyển.

VII. THỜI GIAN VÀ CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

1. Từ ngày 15/3/2018 - 30/3/2018: Xây dựng Kế hoạch xét tuyển bác sĩ năm 2018 gửi Sở Nội vụ thẩm định theo quy định.

2. Từ ngày 09/4/2018 - 11/5/2018:

- Thông báo công khai Kế hoạch xét tuyển và cơ cấu tuyển dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng: Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Vĩnh Phúc, Website Sở Nội vụ, Sở Y tế và dán niêm yết tại trụ sở làm việc của Sở Y tế (địa chỉ: số 12, đường Hai Bà Trưng, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). Công khai mẫu hồ sơ đăng ký xét tuyển trên Website Sở Y tế tại địa chỉ: www.soyt.vinhphuc.gov.vn

- Thành lập Ban giám sát;

3. Thu hồ sơ, lệ phí xét tuyển: Vào tất cả các ngày làm việc trong tuần (trong giờ hành chính) từ ngày 09/4/2018 đến 11 giờ 30 phút ngày 11/5/2018.

Thí sinh đăng ký xét tuyển phải trực tiếp nộp hồ sơ tại phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế, ký ghi rõ họ tên trong danh sách đăng ký xét tuyển (trường hợp thí sinh không trực tiếp đến nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thì người nộp hộ hồ sơ phải có giấy uỷ quyền của thí sinh và phải ký tên, ghi rõ họ tên của người nộp hộ trong danh sách đăng ký xét tuyển).

4. Từ ngày 14/5/2018 - 25/5/2018:

- Thành Hội đồng xét tuyển bác sĩ năm 2018;

- Lập danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển, dán niêm yết công khai tại trụ sở Sở Y tế và đăng trên Website của Sở;

- Xây dựng nội dung, tổ chức giới thiệu, hướng dẫn nội dung ôn thi phỏng vấn cho thí sinh tại Sở Y tế.

5. Từ ngày 26/5/2018 - 08/6/2018:

Tổ chức phỏng vấn; xét kết quả điểm học tập, điểm tốt nghiệp đại học của thí sinh đăng ký xét tuyển và báo cáo Giám đốc Sở về kết quả xét tuyển.

6. Từ ngày 11/6/2018 - 22/6/2018:

- Niêm yết công khai kết quả xét tuyển tại trụ sở Sở Y tế và đăng trên Website của Sở;

- Kiểm tra, đối chiếu văn bằng, chứng chỉ gốc của thí sinh trúng tuyển;

- Báo cáo kết quả xét tuyển về Sở Nội vụ thẩm định và phê duyệt kết quả trúng tuyển;

- Niêm yết danh sách thí sinh trúng tuyển tại Sở Y tế;

- Giám đốc Sở Y tế quyết định tuyển dụng và phân công công tác đối với thí sinh trúng tuyển theo quy định.

(Hồ sơ xét tuyển: Theo file đính kèm)

Các tin đã đưa ngày: