Quản lý danh mục

Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch số 51/KH-SYT ngày 10/7/2017 của Sở Y tế về việc thi tuyển viên chức ngành y tế năm 2017

08/08/2017

Ngày 8/8/2017 Giám đốc Sở Y tế ban hành Kế hoạch số 57/KH-SYT về việc Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch số 51/KH-SYT ngày 10/7/2017 của Sở Y tế về việc thi tuyển viên chức ngành y tế năm 2017.

Toàn văn Kế hoạch theo Văn bản đính kèm:

Các tin đã đưa ngày: