Kế hoạch thi tuyển viên chức ngành Y tế năm 2017

10/07/2017

Ngày 10/7/2017, Giám đốc Sở Y tế đã ký ban hành Kế hoạch số 51/KH-SYT về việc thi tuyển viên chức ngành Y tế năm 2017.

1.  Mục đích

Việc thi tuyển viên chức ngành Y tế năm 2017 nhằm bổ sung đội ngũ viên chức cho các đơn vị y tế, đảm bảo số lượng, chất lượng, năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt, am hiểu nghề nghiệp, chính sách pháp luật của Nhà nước; đúng tiêu chuẩn chức danh Nhà nước quy định; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phục vụ sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

2. Yêu cầu

- Tổ chức thi tuyển viên chức ngành Y tế phải thực hiện đúng các quy định tuyển dụng viên chức theo Luật Viên chức, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; và các Thông tư hướng dẫn có liên quan của Bộ Nội vụ và Bộ Y tế.

- Công tác thi tuyển phải thực hiện nghiêm túc, khách quan, đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng, đúng quy định của Nhà nước về thi tuyển viên chức.

Toàn văn của Kế hoạch, cơ cấu tuyển và hồ sơ xét tuyển được đăng tải tại địa chỉ sau:

http://soyt.vinhphuc.gov.vn/noidung/vanban/Pages/chi-tiet-vbdh.aspx?ItemId=462

Nguồn: BBT Cổng TTGTĐT Sở Y tế Vĩnh Phúc

 

Các tin đã đưa ngày: