Công bố đơn vị đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động

29/05/2017

Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định về Hố sơ thủ tục công bố đủ điều kiện thực hiện hoạt động quan trắc môi trường lao động.

Sở Y tế nhận được Hồ sơ đề nghị Công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động, thông tin cụ thể như sau:

1. Tên tổ chức: Trung tâm sức khỏe lao động và môi trường tỉnh Vĩnh Phúc

2. Người đại diện: Vũ Đức Tiến            Chức vụ: Giám đốc

3. Địa chỉ: Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

4. Điện thoại liên hệ: 02113847401; Email: ttskldmt@vinhphuc.gov.vn

5. Lĩnh vực đề nghị được công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động:

5.1. Yếu tố vi khí hậu:

- Nhiệt độ

- Độ ẩm

- Tốc độ gió

- Bức xạ nhiệt

5.2. Yếu tố vật lý:

- Ánh sáng

- Tiếng ồn theo dải tần

- Vận tốc rung đúng hoặc rung ngang

- Rung chuyển theo dải tần

5.3. Yếu tố bụi các loại:

- Bụi toàn phần

5.4. Yếu tố hơi khí độc:

- Carbon monoxit, Carbon dioxit

- Benzen, Toluene, Xylene

- Nitơ oxit, Nitơ đioxit

- Lưu huỳnh đioxit

- Axit Nitơrít

- Axit Sunphuric

- Aceton

5.5. Đánh giá yếu tố tiếp xúc nghề nghiệp

- Yếu tố vi sinh vật

Các tin đã đưa ngày: