Danhsachcauhoi: https://bephoangcuong.com

* Title:
HDNguoiHoi:
HDCauHoiChuY:
HDCoQuan:
HDDanhMuc:
HDCoQuanTiepNhan:
HDDiaChi:
HDDienThoai:
HDEmail:
HDHienThi:
HDNgayHoi:
e.g. MMddyyyy

HDNoiDung: cho em hỏi thủ tục xin giấy xác nhận không hành nghề y tại Vĩnh Phúc như thế nào? Và làm mất bao lâu thì nhận được giấy ạ?


Go back to list
Home(Hỏi đáp)