Danhsachcauhoi: Thông tin xét tuyển

Title: Thông tin xét tuyển
HDNguoiHoi: Nguyễn Phúc
HDCauHoiChuY: No
HDCoQuan:
HDDanhMuc: Hành chính
HDCoQuanTiepNhan: Phòng Hành Chính
HDDiaChi: Đồng Ích, Lập Thạch, Vĩnh Phúc
HDDienThoai: 01675371032
HDEmail: nguyenphuc1593@gmail.com
HDHienThi: Yes
HDNgayHoi: 5/16/2018
HDNoiDung: Thứ 6 ngày 11/5/2018 e có xuống sở hỏi về thông báo lịch hướng dẫn ôn cho đợt xét tuyển tới, danh sách và lịch tổ chức phỏng vấn, các anh chị trực ở đó bảo sẽ thông báo lên trang Web của sở, đến ngày thứ 2 14/5 và thứ 3 ngày 15/5 e vào xem vẫn chưa có! Đến sáng nay vào mới thấy nhưng lịch là 8h sáng nay đã tổ chức hướng dẫn rồi nên e k tham gia được! Giờ e muốn biết được nội dung hướng dẫn ôn thì có cách nào không ạ!
Approval Status: Approved

Created at 5/16/2018 12:26 PM by
Last modified at 5/16/2018 2:38 PM by So Y te

Edit
Go back to list
Home(Hỏi đáp)