Danhsachcauhoi: Trùng thẻ bảo hiểm y tế

Title: Trùng thẻ bảo hiểm y tế
HDNguoiHoi: Phạm Thị Chúc
HDCauHoiChuY: No
HDCoQuan: Công ty TNHH sản xuất hàng may mặc Việt Nam
HDDanhMuc: Hành chính
HDCoQuanTiepNhan: Phòng Hành Chính
HDDiaChi: Định Trung- Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
HDDienThoai: 01647612229
HDEmail: ofina987@gmail.com
HDHienThi: Yes
HDNgayHoi: 1/22/2018
HDNoiDung: E hiện tại đang làm việc tại công ty TNHH sản xuất hàng may mặc Việt Nam. E hiện tại không tham gia bảo hiểm tự nguyện ở bên ngoài. Nhưng phòng nhân sự có thông báo với em rằng bên cơ quan bảo hiểm sẽ không cấp thẻ bảo hiểm y tế cho em theo công ty với lý do cơ quan bảo hiểm đã kiểm tra và xác nhận em đã tham gia bảo hiểm ở ngoài. Trên thực tế em không hề có đóng bất kỳ loại bảo hiểm nào ở ngoài cả. Xin cơ quan bảo hiểm có thể giúp em giải thích về trường hợp này không ạ
Approval Status: Approved

Created at 1/22/2018 8:55 PM by
Last modified at 3/6/2018 3:05 PM by So Y te

Edit
Go back to list
Home(Hỏi đáp)