Danhsachcauhoi: Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Title: Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm
HDNguoiHoi: Hoàng Thanh Tú
HDCauHoiChuY: No
HDCoQuan:
HDDanhMuc: An toàn vệ sinh thực phẩm
HDCoQuanTiepNhan: Phòng Hành Chính
HDDiaChi:
HDDienThoai: 0913253486
HDEmail: chothue.bds86@gmail.com
HDHienThi: Yes
HDNgayHoi: 12/6/2017
HDNoiDung: Kính gửi Sở Y tế Vĩnh Phúc Chúng tôi là doanh nghiệp 100 % vốn đầu tư nước ngoài đóng trên địa bàn Huyện Tam Dương. Đối với trường hợp của chúng tôi thì Hồ sơ xin cấp chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ được nộp ở Sở Y tế hay đơn vị nào khác ? Trân trọng cảm ơn
Approval Status: Approved

Created at 12/6/2017 11:46 AM by
Last modified at 12/14/2017 5:59 PM by So Y te

Edit
Go back to list
Home(Hỏi đáp)