Danhsachcauhoi: Cho em hỏi

Title: Cho em hỏi
HDNguoiHoi: Lê Ly
HDCauHoiChuY: No
HDCoQuan:
HDDanhMuc: Hành chính
HDCoQuanTiepNhan: Phòng Hành Chính
HDDiaChi:
HDDienThoai:
HDEmail: muasaobang13121987@gmail.com
HDHienThi: Yes
HDNgayHoi: 11/30/2017
HDNoiDung: Em nghe thấy có thông tin theo đề án tinh giản biên chế thù sẽ chuyển nhân viên y tế học đường của trường Tiểu học, THCS và THPT sang trạm y tế làm việc. Vậy thông tin này có đúng hay không? Và khi nào sẽ thực hiện ạ? Em xin cảm ơn!
Approval Status: Approved

Created at 11/30/2017 4:04 PM by
Last modified at 12/14/2017 5:59 PM by So Y te

Edit
Go back to list
Home(Hỏi đáp)