Danhsachcauhoi: xin được hiểu thêm về yêu cầu trình độ chuyên môn của y tế học đường

Title: xin được hiểu thêm về yêu cầu trình độ chuyên môn của y tế học đường
HDNguoiHoi: Phương Thanh
HDCauHoiChuY: No
HDCoQuan:
HDDanhMuc: Hành chính
HDCoQuanTiepNhan: Phòng Hành Chính
HDDiaChi:
HDDienThoai: 0982931853
HDEmail: phuongthanhdtvy@gmail.com
HDHienThi: Yes
HDNgayHoi: 8/17/2017
HDNoiDung: Mình thấy có một số người bảo rằng yêu cầu nhân viên y tế học đường phải có trình độ chuyên môn y sỹ trung cấp trở lên, những nhân viên y tế học đường đang là điều dưỡng trung cấp thì cần phải học để chuyển đổi. Điều này có đúng không ạ? Trước tình hình quy hoach đề án năm 2021 sẽ không chấp nhận trình độ trung cấp, vậy nếu là điều dưỡng hệ đại học có được không ạ?
Approval Status: Approved

Created at 8/17/2017 4:08 PM by
Last modified at 12/14/2017 6:00 PM by So Y te

Edit
Go back to list
Home(Hỏi đáp)