Danhsachcauhoi: Y Tế học đường

Title: Y Tế học đường
HDNguoiHoi: Nguyễn xuân
HDCauHoiChuY: No
HDCoQuan:
HDDanhMuc: Hành chính
HDCoQuanTiepNhan: Phòng Hành Chính
HDDiaChi: Đồng ích - Lập Thạch
HDDienThoai: 0985229390
HDEmail: Kutehaycuoi@gmail.com
HDHienThi: No
HDNgayHoi: 4/5/2017
HDNoiDung: kính thưa các đồng chí, cho tôi hỏi đến thời điểm tháng 4này thì thông tin chuyển đổi y tế học đường về trạm y tế đã rõ ràng chưa ạ, bởi tôi thấy có 1số nơi đang thực thi chuyển đổi rồi có phải không ạ. Trân trọng cảm ơn!
Approval Status: Approved

Created at 4/5/2017 8:35 AM by
Last modified at 4/11/2017 3:01 PM by So Y te

Edit
Go back to list
Home(Hỏi đáp)