Danhsachcauhoi: Xin được giải đáp.

Title: Xin được giải đáp.
HDNguoiHoi: nguyen ngan
HDCauHoiChuY: No
HDCoQuan:
HDDanhMuc: Hành chính
HDCoQuanTiepNhan: Phòng Hành Chính
HDDiaChi: Xã Đại tự- huyện Yên lạc- tỉnh vĩnh phúc
HDDienThoai:
HDEmail: ngandongytth@gmail.com
HDHienThi: Yes
HDNgayHoi: 11/15/2016
HDNoiDung: e xin được hỏi. nhân viên y tế trường học phụ trách khối tiểu học sang năm 2017 sẽ chuyển và thuộc sự quản lí của tram y tế xã. có chính xác không ạ?
Approval Status: Approved

Created at 11/15/2016 1:52 PM by
Last modified at 2/21/2017 3:04 PM by So Y te

Edit
Go back to list
Home(Hỏi đáp)