Danhsachcauhoi: Hỏi thủ tục

Title: Hỏi thủ tục
HDNguoiHoi: nguyễn văn ngọc
HDCauHoiChuY: No
HDCoQuan: bệnh viện 109
HDDanhMuc: Hành chính
HDCoQuanTiepNhan: Phòng Hành Chính
HDDiaChi: yên lạc vĩnh phúc
HDDienThoai: 0978414998
HDEmail: camhien07@gmail.com
HDHienThi: Yes
HDNgayHoi: 10/18/2016
HDNoiDung: em xin hỏi về thủ tục đăng ký *trung tâm tư vấn chăm sóc sức khỏe ban đầu*
Approval Status: Approved

Created at 10/18/2016 5:21 PM by
Last modified at 2/21/2017 3:04 PM by So Y te

Edit
Go back to list
Home(Hỏi đáp)