Danhsachcauhoi: Triển khai Sàng lọc sơ sinh tại Vĩnh Phúc

Title: Triển khai Sàng lọc sơ sinh tại Vĩnh Phúc
HDNguoiHoi: Nguyễn Thị Trà My
HDCauHoiChuY: No
HDCoQuan:
HDDanhMuc: DS-KHHGĐ
HDCoQuanTiepNhan: Phòng Hành Chính
HDDiaChi: Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội
HDDienThoai: 01239288886
HDEmail: nguyentramy.qt2@gmail.com
HDHienThi: Yes
HDNgayHoi: 8/29/2016
HDNoiDung: Kính gửi: Sở Y Tế tỉnh Vĩnh Phúc, Xin cho hỏi, tại Vĩnh Phúc khi sinh con tại đơn vị y tế nào trong tỉnh thì có thể đăng ký làm sàng lọc sơ sinh? Nếu đăng ký thực hiện thì mức chi phí là bao nhiêu và thực hiện được mấy bệnh? Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Vĩnh Phúc có thực hiện được Sàng lọc sơ sinh không? Trân trọng cảm ơn!
Approval Status: Approved

Created at 8/29/2016 10:35 AM by
Last modified at 11/18/2016 2:27 PM by So Y te

Edit
Go back to list
Home(Hỏi đáp)