Danhsachcauhoi: bệnh lậu là gì

Title: bệnh lậu là gì
HDNguoiHoi: Nam
HDCauHoiChuY: No
HDCoQuan: Ban tuyên truyền
HDDanhMuc: An toàn vệ sinh thực phẩm
HDCoQuanTiepNhan: Phòng Hành Chính
HDDiaChi: Hà Nội ngiêm
HDDienThoai: 0356651651
HDEmail: nam@gmail.com
HDHienThi: No
HDNgayHoi: 6/13/2020
HDNoiDung: bệnh lậu là gì hay khám bệnh lậu ở đâu hay như xét nghiệm bệnh lậu hết bao nhiêu tiền

Approval Status: Pending

Created at 6/13/2020 9:55 AM by
Last modified at 6/13/2020 9:55 AM by

Edit
Go back to list
Home(Hỏi đáp)