Danhsachcauhoi: Xin hỏi cấp chứng chỉ hành nghề y

Title: Xin hỏi cấp chứng chỉ hành nghề y
HDNguoiHoi: NGUYÊN THỊ HUYỀN
HDCauHoiChuY: No
HDCoQuan:
HDDanhMuc: Khám chữa bệnh
HDCoQuanTiepNhan: Phòng Hành Chính
HDDiaChi:
HDDienThoai:
HDEmail: YHCTTHIENMA@GMAIL.COM
HDHienThi: Yes
HDNgayHoi: 7/10/2016
HDNoiDung: Kính chào phòng quản lý hành nghề y .Tôi có câu hỏi xin được phòng tư vấn giúp .Câu hỏi như sau :Tôi hiện đã có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh do sở y tế Hà Nội cấp .Nay tôi đã nghỉ việc và bây giờ tôi muốn xin cấp bổ sung phạm vi hành nghề y (hộ khẩu của tôi là ở Vĩnh Phúc )thì tôi phải nộp hồ sơ tại sở y tế Vĩnh Phúc hay tại Hà Nội .Theo thông tư 41/2015 byt sửa đổi bổ sung một số điều thông tư 41/2011byt thì tôi phải xin cấp ở Vĩnh Phúc ?Tôi xin cảm ơn !
Approval Status: Approved

Created at 7/10/2016 6:30 PM by
Last modified at 7/14/2016 2:14 PM by So Y te

Edit
Go back to list
Home(Hỏi đáp)