Danhsachcauhoi: Hỏi về chế độ BHYT

Title: Hỏi về chế độ BHYT
HDNguoiHoi: Nguyễn Hồng Nguyên
HDCauHoiChuY: No
HDCoQuan:
HDDanhMuc: Khám chữa bệnh
HDCoQuanTiepNhan: Phòng Hành Chính
HDDiaChi: Sông Lô, Vĩnh Phúc
HDDienThoai: 0975098118
HDEmail: hongnguyenpc79@gmail.com
HDHienThi: No
HDNgayHoi: 7/4/2016
HDNoiDung: Xin hỏi: Bệnh nhân khi điều trị ở khoa Đông y tại Trung tâm y tế Huyện có được hưởng chế độ bảo hiểm không? Mức hưởng là bao nhiêu %? xin cảm ơn!
Approval Status: Approved

Created at 7/4/2016 8:55 PM by
Last modified at 7/18/2016 8:19 AM by So Y te

Edit
Go back to list
Home(Hỏi đáp)