Danhsachcauhoi: Dat cau hoi

Title: Dat cau hoi
HDNguoiHoi: Nguyên manh hung
HDCauHoiChuY: No
HDCoQuan:
HDDanhMuc: Hành chính
HDCoQuanTiepNhan: Phòng Hành Chính
HDDiaChi:
HDDienThoai:
HDEmail: Vutantu129@gmail.com
HDHienThi: Yes
HDNgayHoi: 6/5/2016
HDNoiDung: Con toi nam nay 3,5 tuoi bi nga vao toi ngay thu 7 toi dua Chau ra cham y te phai khau 2 mui va duoc nhân vien cham y te ban thuoc cho Chau 5 ngay uong Trong do có 10 goi khang sinh 1 vi chong viem 5 goi giam dau toi phai thanh toan cho nhân vien y te la 190.000d có dung khong
Approval Status: Approved

Created at 6/5/2016 9:28 PM by
Last modified at 6/6/2016 3:18 PM by So Y te

Edit
Go back to list
Home(Hỏi đáp)