Danhsachcauhoi: Hỏi về chế dộ BHYT

Title: Hỏi về chế dộ BHYT
HDNguoiHoi: vũ thị hồng hiền
HDCauHoiChuY: No
HDCoQuan: trường thcs an tường
HDDanhMuc: Khám chữa bệnh
HDCoQuanTiepNhan: Phòng Hành Chính
HDDiaChi: Tam phúc - vĩnh tường - vĩnh phúc
HDDienThoai: 01694781876
HDEmail: bakhiem07@gmail.com
HDHienThi: Yes
HDNgayHoi: 4/20/2016
HDNoiDung: cho phép tôi được hỏi thuốc tép trong điều trị lao có nằm trong danh mục thuốc BHYT không
Approval Status: Approved

Created at 4/20/2016 5:44 PM by
Last modified at 2/21/2017 3:05 PM by So Y te

Edit
Go back to list
Home(Hỏi đáp)