Danhsachcauhoi: Hỏi thủ tục hành chính

Title: Hỏi thủ tục hành chính
HDNguoiHoi: Nguyễn Văn Thủy
HDCauHoiChuY: No
HDCoQuan:
HDDanhMuc: Hành chính
HDCoQuanTiepNhan: Phòng Hành Chính
HDDiaChi:
HDDienThoai: 0912422656
HDEmail:
HDHienThi: Yes
HDNgayHoi: 3/15/2016
HDNoiDung: Hiệntại nhà em đang kinh doanh 1 quầy thuốc tại nông thôn, em mới chỉ có bằng Trung cấp Dược, em nghe thông tin là tới 2018 phải có bằng Đại học thì mới được kinh doanh thuốc thành phẩm. Hiện em chưa rõ như thế nào, anh chị có thể trả lời giúp em để em nắm rõ hơn được không?
Approval Status: Pending

Created at 3/15/2016 11:32 AM by
Last modified at 10/26/2020 4:53 PM by

Edit
Go back to list
Home(Hỏi đáp)